Seu electrónica

Vaig sol·licitar la parada i vaig començar a treballar abans de començar a cobrar Quant em van a pagar i com queda la meua prestació? He de comunicar la meua col·locació?

Si es va col·locar abans de percebre el primer rebut, cobrarà des del començament de la prestació aprovada fins al dia anterior a la seua col·locació i haurà de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal la col·locació. Podrà fer-ho:

La prestació o el subsidi per desocupació queden suspesos si la col·locació és per compte d'altri i de durada inferior a dotze mesos, o per compte propi de durada inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'haja donat de alta com a persona treballadora per compte propi enquadrat dins d'algun dels règims de la Seguretat Social, o superior a 24 mesos i inferior a  60 mesos i haja causat alta inicial en el Règim Especial d'Autònoms o de Treballadors del Mar.

Quan finalitze la col·locació podrà sol·licitar la represa de la prestació suspesa o una nova si tinguera dret a ella.