COBRE LA PARADA DES DE L'ENDEMÀ AL QUE DEIXE DE TREBALLAR O HE D'ESPERAR PER FI DEL PERÍODE DE VACACIONS NO GAUDIDES O A ESTAR D'ALTA MÈDICA SI EM TROBE DE BAIXA MÈDICA?

No pot cobrar la parada durant el període de vacacions no gaudides o estant de baixa mèdica ja que no es troba en situació legal de desocupació, requisit per a tindre dret a la prestació per desocupació.

La situació legal de desocupació es produïx, en el primer cas consultat, després del període de vacacions que no ha gaudit i que l'empresa li ha pagat en la liquidació o quitament, període en què seguix sent obligatòria la cotització a la Seguretat Social.

 

En el cas que es trobe de baixa per incapacitat temporal o per maternitat o paternitat, i durant aquesta baixa acabe el seu contracte de treball, la situació legal de desocupació es produirà una vegada finalitzada qualsevol d'estes situacions, i serà a partir d'eixe moment quan puga percebre la prestació contributiva, sempre que reunisca els requisits.

Durant eixe període, tindrà una prestació econòmica d'incapacitat temporal o de maternitat o paternitat, gestionada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si, en finalitzar la situació d'incapacitat temporal, passa a ser beneficiària o beneficiari de la prestació per desocupació, es descomptarà d'aquesta prestació, com a període ja consumit, el nombre de dies que hi haja entre l'endemà al final del contracte i la data de terminació de la incapacitat. El Servici Públic d'Ocupació Estatal cotitzarà pel període que es descompta.

No obstant açò, no hi haurà cap descompte si la incapacitat temporal està causada per un accident laboral o una malaltia professional.

Més informació en: