PUC DEMANAR UN INCREMENT DE LA RETENCIÓ DE L'IRPF SOBRE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ?

Sí, pot sol·licitar un increment de la retenció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sobre la prestació per desocupació. Ha de sol·licitar-ho per escrit cinc dies abans d'acabar el mes anterior al cobrament de la nòmina. El nou tipus s'aplicarà fins a final d'any i en tant no renuncie per escrit o sol·licite un nou tipus superior.

Tot açò sense perjuí d'altres regularitzacions per canvis en les seues circumstàncies personals i familiars que determinen un tipus superior al sol·licitat.