HE COBRAT DE SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ MENYS DE EL 80 % DE L'IPREM, PER QUÈ?

El motiu que haja percebut una quantitat de subsidi menor a el 80 % de l'IPREM es pot deure a alguna de les circumstàncies següents:

  • Si l'últim contracte que ha tingut ha sigut a temps parcial, la quantia del subsidi es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades en el mateix, excepte en el subsidi per desocupació per a majors d'anys 52 en el qual no s'aplica aquesta parcialitat.
  • Per un orde d'embargament per resolució judicial que afecte a la pensió d'aliments a favor dels seus fills o filles o pensió compensatòria a favor de la seua excónyuge.
  • Per compensació d'un deute amb el Servici Públic d'Ocupació Estatal, per haver percebut indegudament prestacions de desocupació.
  • Per no renovar la pròrroga del subsidi cada 6 mesos.
  • Per compatibilitzar el subsidi amb un treball a temps parcial, sempre que la nòmina mensual d'aquest contracte siga inferior a el 75 % del salari mínim interprofessional (quanties per a enguany), la qual cosa implica restar del subsidi la part proporcional al mateix temps que treballa.
  • Per una sanció per no haver segellat dins del termini establit i en la forma escaient la targeta de demanda.