L'EMPRESA HA D'ENVIAR EL CERTIFICAT D'EMPRESA AL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL SI LA PERSONA TREBALLADORA ÉS BAIXA VOLUNTÀRIA?

Sí, amb independència que formule o no sol·licitud de prestació per desocupació i que esta siga, si escau, denegada per no estar en situació legal de desocupació.

Encara que la persona treballadora siga baixa voluntària, l'empresa ha d'enviar el certificat d'empresa, amb independència que present o no sol·licitud de prestació per desocupació i que esta siga, si escau, denegada per no estar en situació legal de desocupació.

Més informació sobre l'enviament de certificat d'empresa en: “Certificat d'empresa".