ÉS OBLIGATORI ENVIAR PER INTERNET EL CERTIFICAT D'EMPRESA? HE D'ENTREGAR ALTRES DOCUMENTS?

L'enviament de les dades del certificat d'empresa per mitjans electrònics és obligatori per a totes les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables de l'obligació de cotitzar, enquadrats en qualsevol dels règims del Sistema de Seguretat Social, amb independència del nombre de persones treballadores que mantinguen en alta.

Ha de realitzar l'enviament a través de l'aplicació Certific@ 2 en la Seu Electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

De manera excepcional, si no fóra possible, l'empresa està obligada a entregar a la persona treballadora el certificat d'empresa en el model oficial disponible en les oficines d'ocupació o en www.sepe.es.

Solament en cas que l'empresa no estiga integrada en el sistema XARXA de la Seguretat Social, són necessaris els documents de cotització TC 2 dels sis mesos precedents al cessament en la relació laboral.