Seu electrónica

Si cobre parada o subsidi i la meua situació familiar canvia afecta el canvi a les prestacions?

Si varia el nombre de fills o filles al seu càrrec mentre percep la prestació per desocupació, podria afectar a la seua quantia, doncs caldria revisar els topalls mínim i màxim d'aquesta quantia. Si canvia la situació del seu cònjuge, no afecta a la prestació per desocupació. 

Si està percebent el subsidi per desocupació i es produïx una variació en la situació de les persones que componen la seua unitat familiar (incloent el seu cònjuge) per diverses causes (col·locació o desocupació, naixement o defunció, entre altres), pot afectar al manteniment del subsidi si per a accedir a ell va haver de demostrar responsabilitats familiars, o fins i tot pot suposar la variació en el tipus de subsidi que percep si passa de no tindre càrregues a tindre-les en els dotze mesos següents al fet causant del subsidi per desocupació.

És molt important comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal els canvis que es produïsquen en el nombre de membres de la seua unitat familiar i en la situació econòmica o laboral d'els qui la componen perquè es revise la nova situació i s'efectuen els ajustos necessaris (per exemple, un canvi de la quantia de la prestació o la baixa temporal en el subsidi per pèrdua de requisits). 

Si està percebent un subsidi i no comunica les variacions, podria ocasionar-li un perjuí important, ja que si es detectaren, i com a conseqüència d'elles, estiguera percebent de forma indeguda dit subsidi, s'iniciaria un procediment sancionador per infracció greu que podria concloure amb la seua extinció.