Seu electrónica

Si treball en l'empresa d'un familiar fins a el 2 º grau de parentiu, puc cobrar la parada?

Si treballa en una empresa d'un familiar per consanguinitat o afinitat fins a º 2 grau i és un empresari o empresària individual, no té dret a percebre les prestacions per desocupació si conviu amb ell o ella i no hi ha evidència del caràcter laboral de la relació.

Per a açò, es valoraran totes les dades de forma conjunta que proven la relació laboral: temps de prestació de servicis i de cotització a la Seguretat Social, si hi ha hagut modificació del règim d'afiliació, si forma part d'un altre nucli familiar, existència d'un treball efectiu, llunyania o proximitat del grau de parentiu, antecedents respecte a la percepció de prestacions per cessament en una relació laboral anterior amb el mateix empresari o empresària, etc.

No obstant açò, sí tindria dret a cobrar les prestacions si no conviu amb el seu familiar, si l'empresa és una societat mercantil o laboral i vosté no té una participació social en la mateixa.

No tindria dret a desocupació si la participació en el capital social del seu familiar que conviu amb vosté, aconseguix, almenys el % 50 del capital social, excepte prova en contrari. Sí tindria dret si aquesta participació en el capital social no aconseguix el % 50 o vosté no conviu amb familiars titulars d'aquest percentatge.

Si son pare o mare és persona treballadora autònoma pot contractar-li com a treballador o treballadora per compte d'altri si vosté és menor d'anys, 30 encara que convisca amb ell o ella, en este cas no cotitzarà per desocupació ni tindrà protecció per desocupació. Però si cessa en aquest treball, pot acreditar situació legal de desocupació i si té cotitzacions anteriors suficients i complix la resta de requisits, podrà obtindre la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació per cotització insuficient.

Si complix 30 anys i continua treballant amb els seus progenitors i presenten davant la Tresoreria General de la Seguretat Social la declaració de tots dos (del progenitor i seua) en la qual faça constar la seua condició com a persona treballadora per compte d'altri, podrà a partir d'aleshores cotitzar per desocupació.