Seu electrónica

Puc cobrar la parada després d'una baixa voluntària?

Si abandona un treball de forma voluntària, no pot percebre la prestació per desocupació ja que segons establix la normativa legal, per a poder cobrar una prestació per desocupació és necessari que la baixa en el treball no s'haja produït de forma voluntària, doncs el sistema de protecció per desocupació protegix a les persones treballadores que volen i poden treballar però manquen d'ocupació.

Si posteriorment treballa en una nova empresa i novament cessa per no superar el període de prova per decisió de l'empresari o l'empresària, i no han transcorregut més de tres mesos des que va cessar voluntàriament  en l'empresa anterior, tampoc tindrà dret a una prestació per desocupació. No obstant açò, sí podrà percebre aquesta prestació si el cessament en la segona empresa de forma involuntària per a vosté es deu a un motiu diferent al de no superar el període de prova (per exemple si cessa per finalització del contracte) amb independència del temps transcorregut des de la data de la baixa voluntària anterior.

Si després de cessar dos vegades per no superar el període de prova a instàncies de l'empresari, iniciara un nou treball, en el qual també cessara a instàncies de l'empresari per no superar el període de prova, únicament podrà percebre prestacions per desocupació si des del segon cessament per no superar el període de prova fins al tercer i últim cessament, hagueren transcorregut tres mesos.