PER A ACCEDIR AL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, ES TÉ EN COMPTE EL FILL O LA FILLA DE LA MEUA PARELLA, NO HAVENT-HI CONVIVÈNCIA PERÒ SÍ OBLIGACIÓ D'ALIMENTS?

El fill o la filla privatiu del seu cònjuge o parella que no conviu amb vostés, no es considera que està al seu càrrec, encara que el seu progenitor/a estiga obligat/a a prestar-li aliments.

Més informació sobre les responsabilitats familiars en relació a les prestacions per desocupació en: “Responsabilitats familiars".