HE TREBALLAT 420 DIES I COBRAT 4 MESOS DE PARADA, COM SI HAGUERA TREBALLAT 360 . ES PODEN GUARDAR PER A UNA ALTRA PRESTACIÓ ELS DIES QUE SOBREN.

Si ha treballat 420 dies té dret a quatre mesos de prestació, com si haguera treballat 360 dies. Els dies que sobren no es poden guardar per a una altra prestació.

Els dies de prestació es calculen segons una escala que es dividix en trams de dies d'ocupació cotitzada (de 360 a 539 dies cotitzats = 120 dies de dret; de 540 a 719 = 180 dies; de 720 a 899 = 240 dies, etc.).

Si escau, en acreditar un total de 420 dies, se li aplica el tram que abasta entre 360 i 539 dies cotitzats, per la qual cosa li corresponen 120 dies de prestació. Eixe mateix dret haguera tingut per treballar 360 dies o el màxim del tram, en este cas 539 .

Els dies que sobren no poden utilitzar-se per a accedir a una altra prestació posterior.