Seu electrónica

He perdut la meua ocupació en ingressar a la presó. Puc sol·licitar algun tipus de prestació?

En estar complint condemna de privació de llibertat manca de la disponibilitat per a treballar que s'exigix a les persones beneficiàries de prestacions, per la qual cosa mentre romanga a la presó no podrà sol·licitar cap tipus de prestació.

Una vegada complida la condemna, se li considerarà en situació legal de desocupació i podrà sol·licitar:

  • Una prestació contributiva, si en els sis anys anteriors al seu ingrés a la presó justifica haver cotitzat un mínim de 360 dies en el Règim General de la Seguretat Social o en qualsevol altre règim que cotitze per desocupació, o ha reunit aquest període de cotització per haver realitzat activitats laborals dins de la presó i complix els altres requisits d'accés exigits.
  • Un subsidi per a persones alliberades de presó, si no tinguera dret a la prestació contributiva, la durada de la qual seria de sis mesos, prorrogables per dos períodes d'igual durada fins a un màxim de 18 mesos.

Tindran també dret a este subsidi les persones menors alliberades d'un centre d'internament en el qual hagueren sigut ingressades per haver comès/fideïcomès fets tipificats com a delicte, sempre que, a més d'haver romàs privades de llibertat per més de sis mesos, foren majors d'anys 16 en el moment de l'alliberament.

Així mateix, tindran dret les persones que hagueren acabat un tractament de deshabituació de la seua drogodependència, sempre que el mateix haguera durat més de sis mesos i haguera sigut remesa la seua pena privativa de llibertat.

             Més informació en: “He eixit de presó”.