Seu electrónica

Quin termini té el Servici Públic d'Ocupació Estatal per a contestar a la meua sol·licitud de parada

Una vegada que vosté ha presentat la sol·licitud de prestació per desocupació i sempre que no li falte documentació, el Servici Públic d'Ocupació Estatal haurà de resoldre la seua sol·licitud en el termini dels 15 dies següents a la data en què la va entregar i enviar-li la notificació en el termini de 10 dies a partir de la data en què haja dictat aquesta resolució.

Si passats tres mesos des que va presentar la sol·licitud de la prestació, no ha rebut resposta a aquesta sol·licitud, esta es considerarà desestimada per silenci administratiu, per la qual cosa vosté ja podria interposar reclamació prèvia a la via judicial.