COM ES PODEN ACREDITAR LES CÀRREGUES FAMILIARS QUAN UN DELS PROGENITORS ESTÀ EN PARADOR DESCONEGUT?

Per a acreditar les càrregues familiars en el cas que un dels progenitors es trobe en parador desconegut, la persona interessada haurà d'interposar la corresponent demanda d'adopció de mesures paternofiliales i obtindre un pronunciament judicial en el qual, si escau, es reflectisca l'impagament de la pensió o si es produïx el pagament, que el mateix no supera el % 75 del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Si en la data de sol·licitud de la prestació encara no s'haguera dictat aquest pronunciament judicial, provisionalment es podrà aportar la justificació d'haver sigut admesa a tràmit la demanda.

El Codi Civil en el seu article 143 establix l'obligació del pare i de la mare de prestar aliments als seus fills i filles.