EL MEU EXCÓNYUGE NO EM PAGA LA PENSIÓ ALIMENTOSA DELS MEUS FILLS/FILLES, COM HO JUSTIFIQUE?

Si el seu excónyuge no li paga la pensió d'aliments fixada per sentència a favor dels seus fills i filles, ha d'acreditar-ho mitjançant el pronunciament judicial en el qual es reflectisca l'impagament de la pensió alimentosa o que és impossible executar la sentència que va condemnar a la seua excónyuge a l'abonament del deute. Per a açò, cal que prèviament vosté interpose la corresponent acció civil o penal.

Amb caràcter general, la pensió d'aliments fixada en sentència en favor dels fills i les filles es computa com a renda seua per a verificar el requisit de fills o filles a càrrec, si es tracta d'una prestació de nivell contributiu, o de responsabilitats familiars en el cas d'un subsidi per desocupació. En el supòsit d'impagament, no es consideraran rendes.