Seu electrónica

Si no estic d'acord amb la prestació aprovada o amb la denegació, quin termini tinc per a reclamació prèvia? Quin termini té el SEPE per a contestar? Si no contesta, quin termini tinc per a demandar davant el Jutjat social?

Si no està d'acord amb la resolució d'aprovació de la seua sol·licitud de prestació per desocupació o amb la denegació, podrà presentar una reclamació prèvia davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en el termini de trenta dies des de la notificació de la resolució sobre la prestació sol·licitada, si va ser expressa, o des que transcórreguen tres mesos des que va presentar la sol·licitud sense haver rebut la notificació de la resolució, entenent-se aleshores que ha sigut denegada per silenci administratiu.

Ha de presentar la reclamació per escrit. En ella farà constar el seu nom i cognoms, la seua identificació personal, la direcció a efectes de notificacions (si anara diferent a l'aportada en la sol·licitud de la prestació), l'acte que recorre i la raó de la seua impugnació, així com el lloc, la data, la seua firma i l'òrgan, centre o unitat administrativa a la qual dirigix aquesta reclamació.

Podrà acompanyar a la reclamació prèvia la documentació que estime oportuna per a millor defensa dels seus interessos.

El SEPE haurà de contestar a la reclamació en el termini de quaranta-cinc dies. Si transcorre este termini sense que es produïsca resolució expressa, s'entendrà desestimada la reclamació per silenci administratiu. En este cas, si vol interposar demanda davant el Jutjat social, té un termini de trenta dies a explicar des del dia en què s'entenga denegada la seua reclamació per silenci administratiu.