COM PUC REPRENDRE LA PARADA O EL SUBSIDI I QUIN TERMINI TINC PER A FER-HO?

La sol·licitud de represa de prestacions es pot presentar:

  • A través d'Internet, en la Seu Electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal, sempre que dispose de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve .
  • Presencialment en la seua oficina de prestacions, prèvia petició de cita en la Seu Electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal o per telèfon.

En el cas que la seua prestació o subsidi s'haja suspès per imposició de sanció per haver comès/fideïcomès una infracció lleu o greu de les establides en la Llei sobre Infraccions i Sancions de l'Orde Social, la represa s'efectuarà d'ofici pel Servici Públic d'Ocupació Estatal, una vegada haja transcorregut el període de sanció, sempre que la prestació o el subsidi no es trobe esgotat i vosté estiga inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.

Per a reprendre la prestació o subsidi en els altres casos, haurà de presentar la sol·licitud en el termini dels quinze dies hàbils següents a la finalització de la causa per la qual es va suspendre aquesta prestació o subsidi, sempre que es trobe en situació legal de desocupació, s'haja inscrit com a demandant d'ocupació en els servicis públics d'ocupació i haja reactivat el compromís d'activitat.

La represa es produirà a partir de que finalitze la causa de suspensió. Suposarà tornar a percebre la prestació per desocupació pel període que li quedara (excepte en els casos de sanció) i amb la base reguladora i percentatge que li correspongueren quan es va produir la suspensió.

Si presenta la sol·licitud fora de termini, la represa es produirà a partir d'aquesta sol·licitud, consumint-se tants dies de prestació com els transcorreguts des de la data en què s'haguera iniciat la represa (d'haver-se sol·licitat en termini) fins al dia anterior al que es presenta la sol·licitud, en el cas de represa de prestació contributiva, o fins al mateix dia si és una represa de subsidi.