COM SOL·LICITE LA TARGETA DE DEMANDA D'OCUPACIÓ?

Si residix en una Comunitat Autònoma, per a inscriure's com a demandant d'ocupació, ha de fer-ho en l'oficina del servici públic d'ocupació d'esta que li corresponga segons el seu domicili.

Ha d'acudir personalment amb un document d'identificació (en cas de ser estranger o estrangera, també el permís de residència i/o treball), la cartilla de la Seguretat Social (en el supòsit de ser estrangera o estranger, este document ho aportarà si ha treballat abans a Espanya) i justificants de titulació professional o acadèmica, si està en possessió d'alguna.

Si residix a Ceuta o Melilla, ha d'inscriure's com a demandant d'ocupació en l'oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que li corresponga pel seu domicili, amb la documentació indicada en el paràgraf anterior.