COBRE EL SUBSIDI DE MAJORS D'ANYS. 52 EN QUÈ CONSISTIX LA DECLARACIÓ ANUAL QUE HE DE FER?

Per a seguir percebent el subsidi de majors d'anys,  52 ha de presentar cada any una declaració de les seues rendes acompanyada de la documentació que les justifique, si escau.

Si els seus ingressos no han superat en cap mes el % 75 del Salari Mínim Interprofessional (SMI), podrà tramitar la declaració anual a través d'Internet en la Seu Electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que dispose de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.

Si no disposa de clau d'accés a Internet o les seues rendes han superat en algun mes el citat import, per a presentar la declaració haurà d'acudir a la seua oficina de prestacions, prèvia petició de cita en la Web del SEPE o per telèfon.

Este document de declaració de rendes ha de presentar-ho quan transcórreguen dotze nous mesos des del naixement del dret al subsidi, o cada vegada que transcórreguen dotze nous  mesos des de l'última represa. El termini de presentació és de quinze dies hàbils a partir de la data indicada.

Si no presenta aquesta declaració, s'interromprà el pagament del subsidi i de la cotització.