DOCUMENTACIÓ EN UN ALTA INICIAL DE PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA

Vosté haurà de presentar una altra documentació, segons la seua situació:

 • Si perd un treball a temps complet i manté un altre a temps parcial:
  • Certificat d'empresa del treball que manté.
 • Si perd un treball a temps parcial i manté un altre a temps parcial:
  • Si posteriorment perd el treball a temps parcial que mantenia:
   • Certificat d'empresa dels últims 180 dies anteriors a la pèrdua del primer treball a temps parcial, en el cas que no es trobe en les bases de dades del Servici Públic d'Ocupació Estatal.
 • Si ha impugnat l'acomiadament:
  • Acta de conciliació administrativa o judicial, o resolució judicial, o providència d'opció per la indemnització, o acte en cas de no readmissió o readmissió irregular pel qual es declare extingida la relació laboral.
 • Si ha cessat en l'activitat de torero o torera:
  • Contracte de treball de l'última actuació.
  • Vosté podrà presentar qualsevol altra documentació que considere important per a la tramitació de la seua sol·licitud.
 • Si ha cessat com a persona treballadora empleada de llar:
  • Comunicación escrita de la persona empleadora, debiendo constar de modo claro e inequívoco:
  - La voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i
  - La causa per la qual s'extingix la relació laboral.
 • Si ha cessat en una empresa i ha sol·licitat excedència voluntària en una altra anterior:
  • Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja ha transcorregut quan sol·licita la prestació per desocupació o no està previst un període mínim de durada de l'excedència concedida, haurà d'aportar escrit de l'empresa en el qual conste que no pot reingresar a la mateixa.
 • Si és representant de comerç:
  • Si no té el certificat d'empresa firmat i segellat de l'última empresa en la qual ha treballat:
   • Certificació d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social.
 • Si és soci o sòcia cooperativista:
  • En el supòsit de cessament per causes econòmiques, tecnològiques o de força major: certificació de l'Autoritat Laboral on quede constància de les causes del cessament.
 • En cas d'extinció o suspensió de la relació laboral de víctimes de violència de gènere:
  • Justificar la condició de víctima de violència de gènere mitjançant:
    • Orde de protecció o informe del Ministeri Fiscal o
    • Certificació dels Servicis Socials de l'Administració competent o del centre d'acolliment o
    • Resolució judicial.
 • Si ha treballat en un país estranger:
  • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U 1 o E- 301 .
  • En el cas d'emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregaduría Laboral d'aquest país o formulari O 1 .
  • Si retorna d'Austràlia, formulari d'enllaç.
  • Si torna d'un país que no siga membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no existisca conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per les Àrees i Dependències Provincials de Treball i Assumptes Socials de les Delegacions o Subdelegacions de Govern, en la qual conste la data de tornada i el temps treballat en el país d'emigració.
 • En cas de persones alliberades de presó:
  • Certificació de la Direcció del Centre Penitenciari, en la qual conste l'excarceració per compliment de condemna o llibertat condicional, així com les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
  • Certificat d'empresa en el cas d'haver treballat durant la seua situació de privació de llibertat, en el cas que no es trobe en les bases de dades del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

No es requerix documentació addicional en els següents casos:

 • Si ha cessat en una activitat d'artista.
 • Persones treballadores fixes discontínues.
 • En cas de procedir del Sistema Especial Agrari.
 • Si és càrrec públic o sindical.
 • Si és el cas del Règim d'ISFAS.
 • Si és el cas d'un ERE/ERTE.
 • En cas que a la persona treballadora li siga declarada una incapacitat permanent total i opte per cobrar la prestació per desocupació.

Per a qualsevol cas:

 • Si té càrregues familiars i ha variat la seua situació augmentant els fills o filles al seu càrrec:

Solament serà necessari justificar aquells fills i filles que no apareguen en sol·licituds anteriors.

  • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Si vosté té fills o filles majors d'anys 26 amb discapacitat:
  • Bé mitjançant resolució o certificat expedit per l'Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, bé mitjançant la targeta acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si té persones menors acolliments:
  • Resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment, en el qual conste el consentiment de l'Entitat Pública que en cada territori tinga encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
 • En el cas de separació o divorci:
  • Sentència i/o conveni regulador de la separació.
 • Si té fills o filles que no residisquen a Espanya i estiguen treballant:
  • Formulario U 006 , E- 302 , o equivalente, dependiendo del país.
  • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya en el país de residència o certificació de l'organisme competent en eixe país sobre la situació laboral dels fills i filles.