TINC CÀRREGUES FAMILIARS. SUBSIDI DESOCUPACIÓ

 

Si ha esgotat la seua prestació contributiva i té responsabilitats familiars, pot accedir a un subsidi per desocupació amb responsabilitats familiars per esgotament de la prestació contributiva.

 

Requisits

Per a sol·licitar este subsidi, haurà de complir les següents condicions:

 • Estar en desocupació.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjato oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció haurà de mantindre's durant tot el període de percepció del subsidi.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
 • Tindre responsabilitats familiars.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les dos pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seues pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunix els requisits de manca de rendes, o si escau, de responsabilitats familiars, podrà obtindre el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que els complix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si tinguera dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52 , percebria est.

Pot obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía.

Obligacions, infraccions i sancions

 

Durada i quantia

La durada serà 6 de mesos prorrogables per períodes semestrals, en funció de la durada de la prestació per desocupació que haja esgotat i de la seua edat, sempre que ho sol·licite en termini i mantinga els requisits, d'acord al següent:

 • Si és menor d'anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 4 mesos, tindrà dret a 6 mesos de subsidi, prorrogables fins a un màxim 18 mesos.
 • Si és menor d'anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 6 mesos, tindrà dret a 6 mesos de subsidi, prorrogables fins a un màxim 24 mesos.
 • Si és major d'anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva de 4 mesos, tindrà dret a 6 mesos de subsidi, prorrogables fins a un màxim 24 mesos.
 • Si és major d'anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 6 mesos, tindrà dret a 6 mesos de subsidi, prorrogables fins a un màxim 30 mesos.

L'edat ha de tindre-la en la data d'esgotament de la prestació contributiva per desocupació. En el cas de persones treballadores fixes discontínues la durada serà:

- En el cas que la data del fet causant del subsidi per cotització insuficient o del d'esgotament (així com qualsevol d'ells com a via d'accés al major de 52 ) siga posterior al de 2 març de 2022 , se li aprovarà un d'ells sempre que reunisca la resta de requisits.
- Si la data del fet causant va ser anterior al de 2 març de 2022 , les condicions de durada i cotització seran les mateixes que anteriorment (durada equivalent al nombre de mesos cotitzats l'any anterior a la sol·licitud i impossibilitat de transformació en subsidis de majors d'anys.). 52
 

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Quanties per a enguany).

En el cas que la relació laboral que va donar dret a la prestació contributiva que ha esgotat haguera sigut a jornada parcial, la quantia del subsidi es veurà reduïda en el mateix percentatge.

A les persones treballadores fixes discontínues majors d'anys, 52 el fet causant dels quals haja tingut lloc abans del dos de març de 2022 , se'ls ingressarà la cotització per la contingència de jubilació durant tot el període de percepció del subsidi.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que siga titular de la mateixa. 

 

 

Documentació necessària

La documentació que ha d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d'identificació de la persona sol·licitant, del seu cònjuge i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figuren en la sol·licitud (solament és necessària la seua exhibició per a verificar les dades):
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers i estrangeres residents a Espanya:
  • Nacionales de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en el qual consta el NIE juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
  • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) en la qual consta el NIE i el passaport..
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga TITULAR i on desitge percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • En el cas que l'entitat gestora ho requerisca, ha de presentar el justificant de rendes.

Més informació sobre la documentació a aportar

 

Quan, on i com ho tramite

El termini per a presentar la sol·licitud és 15 de dies hàbils a partir del compliment del mes d'espera. El mes d'espera comença a explicar a partir de l'endemà a l'esgotament de la prestació contributiva.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es complisca el mes d'espera, sempre que se sol·licite dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seua durada en tants dies com medien entre la data en què haguera tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dins del termini establit i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.

La sol·licitud la podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE.
 • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia en la seu electrònica del SEPE o per telèfon).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.