TINC MÉS D'ANYS 45 I NO TINC CÀRREGUES FAMILIARS

Subsidi dirigit a persones treballadores que han esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars al seu càrrec.

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjat oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció haurà de mantindre's durant tot el període de percepció del subsidi.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
 • Tindre compliments 45 anys en la data d'esgotament de la prestació contributiva.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, de les represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunix el requisit de manca de rendes podrà obtindre el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho complix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora tinguera dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys, 52 percebria est.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

 • Sis mesos.
 • En el supòsit de persones treballadores fixes discontínues la durada serà equivalent al nombre de mesos cotitzats per desocupació l'any anterior a la sol·licitud quan la data del fet causant siga anterior al de 2 març de 2022 . Si el fet causant ha tingut lloc a partir d'aquesta data, la durada del subsidi serà l'establida amb caràcter general.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). (Quanties per a enguany)

En el cas que la relació laboral que va donar dret a la prestació contributiva que ha esgotat haguera sigut a jornada parcial, la quantia del subsidi es veurà reduïda en el mateix percentatge.

A les persones treballadores fixes discontínues majors d'anys, 52 el fet causant dels quals haja tingut lloc abans del dos de març de 2022 , se'ls ingressarà la cotització per la contingència de jubilació durant tot el període de percepció del subsidi. La base de cotització serà el 125 per cent del topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

A les persones treballadores fixes discontínues menors d'anys 52 que acrediten 180 dies o més de cotització i el fet causant del subsidi haja tingut lloc abans del dos de març de 2022 , els primers 60 dies de cobrament del subsidi se'ls ingressarà la cotització per a la jubilació. La base de cotització  per jubilació en este cas, és el topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que siga titular de la mateixa. 

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d'identificació de la persona sol·licitant (solament serà necessària la seua exhibició, per a verificar aquestes dades):
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers i estrangeres residents a Espanya:
  • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, en el qual consta el NIE juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
  • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) en la qual consta el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga TITULAR i on desitge percebre la prestació.
 • Solament si l'entitat gestora ho sol·licita, el justificant de rendes.

Quan, on i com ho tramite

El termini per a presentar la sol·licitud és 15 de dies hàbils a partir del compliment del mes d'espera. El mes d'espera comença a explicar a partir de l'endemà a l'esgotament de la prestació contributiva.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es complisca el mes d'espera, sempre que se sol·licite dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seua durada en tants dies com medien entre la data en què haguera tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dins del termini establit i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.

La sol·licitud la podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE.
 • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia en la seu electrònica del SEPE o per telèfon.
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.