RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ PARA PERSONES EMIGRANTS RETORNADES (RAI)

L'objectiu d'esta ajuda és incrementar les oportunitats d'inserció en el mercat de treball de les persones treballadores aturades amb especials necessitats econòmiques i dificultat per a trobar ocupació.

Requisits

 • Ser persona aturada i estar inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat .
 • Tindre 45 o més anys d'edat i ser menor d'anys.. 65
 • No tindre dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació.
 • No tindre ingressos propis superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI). (Quanties per a enguany) . Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Si escau, la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la unitat familiar, (el cònjuge i els fills menors d'anys 26 o majors amb discapacitat o menors acollits), dividida pel nombre de membres que la componen no pot superar el % 75 del SMI, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.
 • No haver sigut persona beneficiària de la renda activa d'inserció en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa de la renda activa d'inserció, excepte en el cas de víctimes de violència de gènere, sexual o domèstica i persones amb discapacitat.
 • No haver sigut beneficiari de tres RAI anteriors. La RAI es pot cobrar com a màxim tres períodes.
 • Haver treballat almenys 6 mesos en l'estranger des de l'última eixida d'Espanya i haver retornat en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud.

Durada i quantia

La RAI es pot cobrar durant 11 mesos com a màxim i es comença a percebre des de l'endemà al de la sol·licitud.

L'import que es percep és el % 80 de l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) mensual vigent a cada moment. (Quanties per a enguany ).

El pagament es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que siga titular de la mateixa. 

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació del sol·licitant i, si escau, del cònjuge i fills que conviuen o estan al seu càrrec que figuren en la sol·licitud, (bastarà amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga TITULAR, i on desitge percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol..
 • Si li'l demanen en l'oficina d'ocupació haurà d'entregar un justificant de rendes. Si al·lega com carrega fills majors d'anys 26 discapacitats, ha d'aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l'INSS, per l'IMSERSO o per l'organisme competent de la comunitat autònoma.
 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U 1 o E- 301 .
 • En el cas dels emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregaduría Laboral d'aquest país o formulari O 1 .
 • Si retorna d'Austràlia, formulari d'enllaç.
 • Si torna d'un país que no siga membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no existisca conveni sobre protecció per desocupació: Certificat de persona emigrant retornada expedit per les Àrees o Dependències de Treball i Immigració de les Delegacions o Subdelegacions del Govern en el qual conste:
  • la data de la tornada,
  • el temps treballat en el país estranger,
  • el període d'ocupació cotitzada, si escau,
  • i que l'interessat no té dret a prestacions per desocupació en aquest país.
   

On i com ho tramite

La sol·licitud es podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE
 • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia en la seu electrònica del SEPE o per telèfon ).
 • En qualsevol oficina de registre públic o
 • Per correu administratiu.

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció al ciutadà.