VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

Si vosté és víctima de violència de gènere o de violència domèstica per a tindre dret a la renda activa d'inserció (RAI) haurà de:

  • Tindre acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere o domèstica, excepte quan convisca amb la persona agressora, i estar inscrita com a demandant d'ocupació, sempre que reunisca els requisits exigits, excepte el de ser major d'anys 45 i ser demandant d'ocupació inscrita ininterrompudament com a aturada dotze o més mesos.

És víctima de violència de gènere la dona que patix violència física o psicològica (incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat) de part d'els qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o d'els qui estan o hagen estat lligats a ella per relacions similars d'afectivitat, encara sense convivència i independentment del seu estat civil. A més, també tindran la condició de víctima de violència de gènere els seus fills o filles menors i els menors subjectes a la seua tutela o guarda i custòdia que patisquen esta violència.

Es considerarà víctima de violència domèstica, a l'efecte de la RAI:

Qui haja patit aquesta violència si esta s'ha exercit per:

  • El seu cònjuge, excónyuge, persona lligada per anàloga relació d'afectivitat, o ex-parella, si la víctima no és dona o si tots dos membres de la parella són del mateix sexe.
  • Els seus fills o filles o sus padres o mares, amb independència, en tots dos casos, de la seua edat.
  • Els fills o filles o els pares o mares del seu cònjuge o excónyuge o de la seua parella de fet o ex-parella, de qualsevol edat.
  • El cònjuge, excónyuge o parella de fet del seu progenitor o progenitora.

No tindran la consideració de víctimes de violència domèstica els qui patisquen agressions d'altres membres de la seua unitat familiar diferents a les persones indicades.