Seu electrónica

Víctima de violència de gènere, sexual o domèstica

Si vosté és víctima de violència de gènere, sexual o domèstica per a tindre dret a la renda activa d'inserció (RAI) haurà de,  a més de complir els  requisits generals:

  • Tindre acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere, sexual o domèstica, excepte quan convisca amb la persona agresorano haver sigut beneficiària amb anterioritat de tres programes, complir el requisit de manca de rendes familiars i estar inscrita com a demandant d'ocupació.

Es víctima de violencia de género la mujer que sufre violencia física o psicológica (incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) de parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes están o hayan estado ligados a ella por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia e independientemente de su estado civil. Además, también tendrán la condición de víctima de violencia de género sus hijos o hijas menores y los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia que sufran esta violencia.

Són víctimes de violència sexual, a l'efecte de la RAI, les dones, les xiquetes i els xiquets que patisquen a Espanya, amb independència de la seua nacionalitat i de la seua situació administrativa, o en l'estranger, sempre que siguen de nacionalitat espanyola, qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit o que condicione el lliure desenvolupament de la seua vida sexual en qualsevol àmbit públic o privat, incloent l'àmbit digital.

Es considerarà víctima de violència domèstica, a l'efecte de la RAI:

Qui haja patit aquesta violència si esta s'ha exercit per:

  • El seu cònjuge, excónyuge, persona lligada per anàloga relació d'afectivitat, o ex-parella, si la víctima no és dona o si tots dos membres de la parella són del mateix sexe.
  • Sus hijos o hijas o sus padres o madres, con independencia, en ambos casos, de su edad.
  • Els fills o filles o els pares o mares del seu cònjuge o excónyuge o de la seua parella de fet o ex-parella, de qualsevol edat.
  • El cònjuge, excónyuge o parella de fet del seu progenitor o progenitora.

No tindran la consideració de víctimes de violència domèstica els qui patisquen agressions d'altres membres de la seua unitat familiar diferents a les persones indicades.