SUBSIDI EXTRAORDINARI PER DESOCUPACIÓ

 

Deberá solicitar cita previa para presentar la solicitud en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Previamente, deberá acreditar ante el servicio público de empleo autonómico  de su oficina la realización de acciones de búsqueda activa de empleo(BAE).

Al subsidi extraordinari per desocupació, regulat en el text refós  de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), podran accedir les persones en desocupació total que es troben en alguna de les següents situacions:

 1. Hagen extingit en últim lloc per esgotament qualsevol dels subsidis per desocupació previstos en l'article 274 de TRLGSS a partir de l'i 05/07/2018 els qui ho hagen esgotat entre el   01/03/2018 i el   04/07/2018 .

 2. Siguen persones parades de llarga durada que hagen esgotat prestacions per desocupació, PREPARA, o RAI i estigueren inscrites com a demandants d'ocupació el 01/05/2018 . (Es considera persona parada de llarga durada aquella que haja romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en els díhuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari).

 

Requisits

Podran ser beneficiàries les persones indicades en els apartats a) i b) anteriors, que presenten la sol·licitud d'alta inicial del subsidi extraordinari a partir del 05/07/2018 dia i dins del període de vigència del mateix, inscrites com a demandants d'ocupació en els Servicis Públics d'Ocupació que, a la data de sol·licitud, acrediten el compliment dels següents requisits:

Requisits generals:

 • Mancar del dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial.
 • No tindre complida l'edat que li permeta accedir a la pensió de jubilació, en les seues modalitats contributiva o no contributiva.
 • Mancar de rendes , de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany) i acreditar responsabilitats familiars .
 • Haver cessat de forma involuntària en l'últim treball realitzat en cas d'haver treballat després de l'esgotament de l'últim dret.
 • No haver percebut prèviament l'ajuda econòmica d'acompanyament establida en el Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE).
 • En la data de la seua sol·licitud, no estar treballant per compte d'altri a temps parcial o no tindre suspès el seu contracte de treball.
 • No haver sigut beneficiari amb anterioritat del subsidi extraordinari per desocupació.

Requisits específics del col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació a partir del 01/03/2018

Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el termini d'espera d'un mes des de l'esgotament del subsidi anterior, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, i acreditar que durant eixe termini s'han realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

No es troben incloses en este col·lectiu les persones que hagen extingit per esgotament les prestacions següents:

 • El subsidi per a persones treballadores majors d'anys 52  per haver aconseguit l'edat que els permeta accedir a la pensió contributiva de jubilació.
 • El subsidi per desocupació o la renda agrària, en  favor de les persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social.
 • Els programes de renda activa d'inserció (RAI) o els programes d'inserció PRODI o PREPARA.

Requisits específics del col·lectiu d'aturats de llarga durada

 1. Haver extingit per esgotament alguna de les següents prestacions:

  • La prestació per desocupació o el subsidi per desocupació
  • Les ajudes econòmiques vinculades al:
   • Programa de renda activa d'inserció (RAI)
   • Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI)
   • Programa de requalificació professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació (PREPARA).
 2. Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en 18 els mesos anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari.

 3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació a 1 data de maig de 2018 . Este requisit s'entendrà compliment en els supòsits en què la persona treballadora, àdhuc no estant inscrita com a demandant d'ocupació en aquesta data, tinga interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la durada del contracte haja sigut per temps inferior a 90 dies.

 4. Acreditar que durant el mes anterior a la data de la sol·licitud ha realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

 5. Haver cessat de forma involuntària en un treball per compte d'altri prèviament a l'esgotament de l'últim dret reconegut.

Pot obtindre més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadanía.

Durada i quantia

La durada màxima del subsidi serà de 180 dies i no podrà percebre's en més d'una ocasió.

La quantia del subsidi serà igual a el 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent a cada moment. (Quanties per a enguany)

El pagament periòdic de l'ajuda econòmica es realitzarà pel Servici Públic d'Ocupació Estatal dins del mes següent al que corresponga la meritació, per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiques, sempre que sigues titular de la mateixa. 

La persona treballadora podrà compatibilitzar la percepció del subsidi extraordinari amb el treball per compte d'altri a temps parcial, sempre que continue complint els requisits de manca de rendes i de responsabilitats familiars, en este cas es deduirà de l'import del subsidi la part proporcional al temps treballat.

Documentació necessària

Per a poder accedir al subsidi haurà de presentar la següent documentació:

 • Model oficial de sol·licitud que inclou el compromís d'activitat.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figuren en la sol·licitud (bastarà amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en el qual consta el NIE juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) en la qual consta el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga TITULAR i on desitge percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Si al·lega com carrega fills majors d'anys 26 discapacitats, ha d'aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l'INSS, per l'IMSERSO o per l'organisme competent de la comunitat autònoma.
 • En el cas que l'entitat gestora ho requerisca, ha de presentar el justificant de rendes

Quan, com i on ho tramite

 1. En el supòsit del col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació a partir del 05/07/2018 , el termini serà 15 de dies a partir de que es complisca un mes d'espera des de l'esgotament del subsidi anterior. El dret al subsidi extraordinari naix a partir de l'endemà a aquell en què es complisca aquest termini d'espera. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seua durada en tants dies com medien entre la data en què haguera tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dins del termini establit i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.

  Excepcionalment, si el subsidi s'ha esgotat entre l'i 01/03/2018 el 04/07/2018 , la sol·licitud haurà de presentar-se entre l'i 05/07/2018 el 04/09/2018 , després d'haver romàs inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació durant el termini d'espera d'un mes entre la data de l'esgotament del subsidi anterior i la de la sol·licitud del subsidi extraordinari. El dret al subsidi extraordinari naixerà l'endemà al de la sol·licitud. Si es presenta la sol·licitud fora d'este termini es reduirà la durada del dret en tants dies com medien entre la finalització d'aquest termini i la data en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.

  Si a la data de sol·licitud no quedara acreditada davant els servicis públics d'ocupació la cerca activa d'ocupació, es denegarà la sol·licitud, sense perjuí del dret a formular una nova. En este cas, el dret naixerà l'endemà de la nova sol·licitud, sense que la durada del dret es veja reduïda pel termini que medie entre una i una altra sol·licitud.

 2. En el supòsit del col·lectiu d'aturats de llarga durada inscrit el de 01 maig de 2018 no hi ha termini. La sol·licitud es podrà presentar a partir d'haver acreditat que en el mes anterior a la sol·licitud s'han realitzat accions de cerca activa d'ocupació. El dret al subsidi naixerà l'endemà al de la sol·licitud.

  La cerca activa d'ocupació s'acreditarà per la persona sol·licitant del subsidi extraordinari davant el servici públic d'ocupació autonòmica de l'oficina en la qual es trobe inscrita com a demandant d'ocupació.

  La sol·licitud la podrà presentar a través de:

  • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia en la seu electrònica del SEPE o per telèfon.
  • En qualsevol oficina de registre públic.
  • Per correu administratiu.

Obligacions, infraccions i sancions.