TINC MÉS D'ANYS. 52

Si vosté té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, conega quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per a sol·licitar un subsidi per desocupació de major d'anys.. 52

Nota informativa subsidi per desocupació per a majors d'anys. 52

Nota informativa per a persones beneficiàries del subsidi per desocupació de majors d'anys. 55

Requisits

1 .- Estar en desocupació.

Les persones treballadores fixes discontínues no podran accedir quan la seua data de fet causant siga anterior al de 2 març de 2022 .  

2 .- Tindre 52 anys o més en la data en què es complisquen els requisits per a accedir al subsidi per trobar-se en algun dels següents suposats:

 •  Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.
 • Ser emigrant que ha retornat a Espanya (ha d'haver treballat en l'estranger com a mínim 12 mesos en els últims sis anys, des de la seua última eixida d'Espanya, en països no pertanyents a la Unió Europea (UE) o a l'Espai Econòmic Europeu (EEE)) i no tindre dret a prestació contributiva per desocupació.
 • Ser alliberat o alliberada de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació, quan la privació de llibertat haguera sigut per temps superior a 6 mesos.
 • Haver sigut declarat o declarada plenament capaç o persona amb incapacitat permanent parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total per a la professió habitual.
 • Estar en situació legal de desocupació i no tindre dret a prestació contributiva per desocupació, havent cotitzat per desocupació, almenys, entre 90 i 359 dies.

   Si en la data en què es trobe en algun d'estos supòsits no  haguera complit l'edat 52 d'anys però des d'aquesta data romanguera inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació en els servicis públics d'ocupació, podrà sol·licitar el subsidi quan complisca eixa edat, llevat que haja sigut persona beneficiària de la protecció per cessament d'activitat o de la prestació per desocupació per a eventuals agraris, o haja extingit l'últim dret a protecció per desocupació reconeguda per imposició de sanció ferma.

   Es considerarà complit el requisit d'inscripció ininterrompuda quan cadascuna de les possibles interrupcions en la inscripció com a demandant d'ocupació haja tingut una durada inferior a 90 dies, no computant-se els períodes que corresponguen a la realització d'una activitat per compte propi o aliena.

   En el cas de la persona treballadora per compte d'altri no podrà accedir al subsidi quan el cessament en l'últim treball haja sigut voluntari.

3 .- Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant un mes des que s'esgote la prestació per desocupació que vosté estava percebent (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), o des de la data de la inscripció com a demandant d'ocupació si s'accedix al subsidi per ser emigrant retornat, alliberat o alliberada de presó o per revisió de la incapacitat, i no haver rebutjat durant eixe mes cap oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La inscripció haurà de mantindre's durant tot el període de percepció del subsidi.

4 .- Complir el compromís d'activitat, que està inclòs en la sol·licitud del subsidi.

5 .- Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguen superiors a el  75 % del salari mínim interprofessionalexclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. Si no complira este requisit en la data del fet causant, podrà accedir al subsidi si ho complix i ho acredita dins del termini d'un any des d'aleshores. En tot cas, el compliment d'este requisit haurà de mantindre's durant tot el període de percepció del subsidi.

6 .- Acreditar que en la data del fet causant i en la de la sol·licitud del subsidi reunix tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social espanyol - haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels últims 15 - i que ha cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seua vida laboral. Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per a percebre este subsidi sol si han sigut realitzades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existisca conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació.

Es considera com a data del fet causant:

 • Per a els qui tinguen complida l'edat 52 d'anys aleshores, la data en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes (si l'accés al subsidi per a majors d'anys 52 és per haver esgotat una prestació contributiva, per haver sigut alliberat o alliberada de presó, per haver retornat de l'estranger o per haver sigut declarat o declarada plenament capaç o incapaç permanent parcial) o la data de la situació legal de desocupació (si l'accés al subsidi per a majors d'anys 52 és per acreditar situació legal de desocupació i cotitzacions insuficients per a accedir a la prestació contributiva).

 • Per a els qui no tinguen complida l'edat 52 d'anys en la data de trobar-se en algun dels supòsits d'accés a un subsidi, aquella en què es complisca aquesta edat.

 • Per a aquelles persones que a 13 data de març de 2019 ja tingueren complits 52 anys però no hagueren pogut accedir al subsidi per a majors d'anys 55 - bé per ser menors d'aquesta edat, bé per ser majors però haver-la complit sense estar percebent ni tindre dret a percebre cap subsidi -, la data del fet causant és el de 13 març de 2019 , dia en què va entrar en vigor el Reial decret-llei 8 / 2019 , que els permet accedir al subsidi per a majors d'anys 52 sempre que complisquen tots els requisits anteriorment exposats, excepte el de no haver percebut la protecció per cessament d'activitat o la prestació com a eventual agrari. Sí han de complir el requisit d'inscripció  ininterrompuda com a demandants d'ocupació en els servicis públics d'ocupació, en este cas, des de la data en què es van trobar en algun dels supòsits d'accés al subsidi  previstos en el punt 3 , fins al de 13 març de 2019 .

Obligacions, infraccions i sancions

 

Durada i quantia

Durada

La durada serà fins que vosté aconseguisca l'edat ordinària que se li exigisca per a tindre dret a la pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). (Quanties per a enguany).

L'entitat gestora (Servici Públic d'Ocupació Estatal o Institut Social de la Marina) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la jubilació. La base de cotització per jubilació serà el % 125 del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vosté indique, sempre que siga titular de la mateixa. 

Documentació necessària

Com i on puc tramitar la sol·licitud del subsidi

La documentació que ha d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d'identificació de la persona sol·licitant, per a comprovar les dades bastarà amb mostrar un dels següents documents:
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/a de la Unió Europea en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estrangers/as (*TIE) en la qual consta el NIE, i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual vosté siga titular i on desitge percebre la prestació.
 • Solament si el Servici Públic d'Ocupació Estatal ho sol·licita, el justificant de rendes.

Per a mantindre el dret al subsidi, ha de justificar que seguix complint el requisit de manca de rendes pròpies. Per a açò, ha de presentar davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal una declaració de les seues rendes cada dotze mesos, a explicar des de la data del naixement del dret al subsidi o des de la data en què ho va reprendre per última vegada. El termini per a presentar esta declaració és 15 de dies a partir d'aquell en el qual es complisquen els dotze mesos.

Si no presenta esta declaració en el termini indicat, s'interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

Si presenta la declaració fora de termini, es reprendrà el cobrament del subsidi, però amb efectes des de la data en què entregue aquesta declaració.

Les persones treballadores que perceben el subsidi de majors d'anys 52 podran firmar un Conveni Especial, a través de les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per a completar la cotització per jubilació que efectua el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Quan, on i com ho tramite

Quan sol·licite el subsidi i quan naix el dret

Poden donar-se diversos supòsits:

 1. Si té 52 anys o més en el moment de complir tots els requisits per a accedir a un subsidi, ha de sol·licitar-ho en el termini dels 15 dies hàbils següents a aquell en el qual complisca el termini d'espera d'un mes o acredite siutación legal de desocupació per haver cessat involuntàriament en un treball, acreditant un període d'ocupació superior a 90 dies i inferior a 360 .

  En estos casos, sol·licitat en termini, el subsidi per a majors d'anys 52 naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es complisca el mes d'espera o a partir de l'endemà al de la situació legal de desocupació.

 2. Si en la data en la qual es troba en algun supòsit d'accés a un subsidi no té complida l'edat 52 d'anys, haurà de presentar la sol·licitud dins del termini dels 15 dies hàbils següents al compliment d'aquesta edat, sempre que fins llavors s'haja mantingut inscrit o inscrita, d'acord amb l'establit en a l'apartat anterior.

  Si quan complisca aquesta edat està percebent qualsevol altre subsidi, est quedarà extingit i es reconeixerà el subsidi per a majors d'anys.. 52  

  En tots dos casos, sol·licitat en termini, el dret naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es complisquen 52 anys.

 3. Si el 13 dia de març de 2019 ja té complits 52 anys, però no ha pogut accedir al subsidi per a majors d'anys 55 per ser menor d'anys 55 el 12 dia de març de 2019 , o per ser major d'anys 55 havent complit aquesta edat sense estar percebent ni tindre dret a percebre cap subsidi, el termini per a presentar la sol·licitud serà 15 de dies hàbils següents al de 13 març d'i 2019 el subsidi naixerà a partir del 14 dia de març de 2019 .

  En tots els casos, si es presenta la sol·licitud fora de termini, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, sempre que els requisits exigits es complisquen no solament en la data de la sol·licitud, sinó també en la data del fet causant i que no haja concorregut cap causa d'extinció del dret.

  Pot presentar la sol·licitud a través de:

  • La seu electrònica del SEPE.

  • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia en la seu electrònica del SEPE o per telèfon).

  • En qualsevol oficina de registre públic.

  • Per correu administratiu.

  Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció al ciutadanía.