DESITGE TORNAR AL MEU PAÍS

 

Si vosté és una persona estrangera no comunitària i vol tornar al seu país, conega quins són els requisits i la informació necessaris per a poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Requisits

Per a poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació deu:

 • Ser nacional d'un país que tinga conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social (Andorra, Argentina, Austràlia, Bolívia, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Equador, Estats Units, Federació Russa, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela, El Salvador, República de Corea, República de Cap Verd i República Popular la Xina), i tindre residència legal a Espanya.
 • Queden excloses les persones nacionals dels països que formen part de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa, persones apàtrides i els qui tinguen doble nacionalitat, quan una d'elles siga la d'un país que tinga conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social i l'altra siga l'espanyola o la d'un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa.
 • Estar en desocupació i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.
 • Tindre reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb un treball a temps parcial.
 • Assumir el compromís de retornar al seu país d'origen, si escau, en companyia de les persones de la seua família reagrupades que no tinguen autorització de residència independent, en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya, i el compromís de no retornar a Espanya en el termini de tres anys.
 • No estar afectat o afectada per algun dels supòsits de prohibició d'eixida del territori nacional previstos en la legislació d'estrangeria.

 

¿Puc tornar a Espanya en el futur?

No podrà tornar a Espanya fins que no passe el període de compromís de no tornada de tres anys, i sempre que prèviament sol·licite de nou les autoritzacions de treball i de residència a Espanya. En cap cas podrà tornar abans de la fi d'eixe període per a residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional, fins i tot encara que volguera retornar les quantitats que haja percebut com a abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació per a la tornada voluntària al seu país d'origen.

Una vegada que tinga aprovat el dret d'abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva per desocupació, passats trenta dies naturals des de la data del primer pagament i sense necessitat d'un altre procediment administratiu, les autoritzacions de residència de les quals vosté siga titular quedaran extingides.

Transcorregut el període de tres anys des de la seua eixida d'Espanya, tindrà un dret preferent per a incorporar-se al contingent de persones treballadores estrangeres no comunitàries, sempre que justifique els requisits exigits en la normativa vigent en matèria d'estrangeria i immigració.

Si vosté era resident temporal a Espanya i decidix tornar legalment en acabar el termini del compromís de no tornada de tres anys, la seua situació de residència continuarà a l'efecte de completar el període que li faltara per a obtindre, si escau, la residència permanent. El període d'absència fora d'Espanya no es tindrà en compte per a obtindre el permís de residència permanent.

Si tenia residència permanent a Espanya i torna després de finalitzar el termini de compromís de no tornada de tres anys, podrà recuperar la seua condició de resident permanent a través d'un procediment simplificat.

Durada i quantia

Podrà rebre l'import anticipat i acumulat corresponent als dies de la prestació per desocupació de nivell contributiu que li corresponguen o que li resten per percebre en el moment de la sol·licitud de l'abonament.

Percebrà l'import en dos terminis:

 • El 40% de l'import a Espanya, una vegada aprovat l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva.
 • El 60% de l'import restant en el seu país d'origen, transcorregut el termini de 30 dies naturals des de la data del primer pagament abonat a Espanya i en el termini màxim de 90 dies des d'aquell.

Per a rebre este abonament, haurà de presentar-se en la representació diplomàtica o consular espanyola en el seu país d'origen per a acreditar la seua tornada al mateix. En aquest moment haurà d'entregar la Targeta d'Identitat d'Estranger/a de la qual és titular.

Una vegada que vosté s'haja presentat davant la representació diplomàtica o consular, i se li haja comunicat este fet al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per la Direcció general d'Assumptes i Assistència Consulars del Ministeri d'Assumptes estrangers i de Cooperació, el SEPE realitzarà el segon pagament.

El pagament s'efectuarà en el seu país d'origen, mitjançant xec nominatiu o a través de transferència bancària, en euros o, si escau, en la moneda en la qual la Tresoreria General de la Seguretat Social efectue el pagament de les prestacions en aquest país.

No s'admetrà la renúncia a l'abonament acumulat i anticipat de la prestació una vegada fet efectiu el primer pagament.

Es complementarà l'abonament acumulat i anticipat de la prestació per desocupació amb un programa d'ajudes complementàries que gestiona el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la Secretaria General d'Immigració i Emigració, Direcció general de Migracions. Si desitja informació addicional sobre estes ajudes pot consultar la pàgina web del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.  

Documentació necessària

Per a poder accedir a l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació haurà de presentar la següent documentació:

On, cúando i com ho tramite

Podrà presentar la sol·licitud en el cas que tinga dret a accedir o a reprendre la prestació per desocupació de nivell contributiu o mentre l'està percebent, a través de:

 • La seu electrònica del SEPE
 • En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia en la Seu Electrònica del SEPE o per telèfon.
 • En qualsevol oficina de registre públic o
 • Enviant-la per correu administratiu.

La sol·licitud de l'abonament acumulat i anticipat és independent de la sol·licitud de la prestació contributiva per desocupació (alta inicial o represa), encara que es poden presentar les dos alhora. No obstant açò, també podrà sol·licitar l'abonament acumulat i anticipat en qualsevol moment posterior a la sol·licitud de la prestació contributiva, mentre l'estiga percebent. No és necessari que li quede un mínim de dies o mesos per percebre d'aquesta prestació.

Així mateix, en la sol·licitud, ha de fer constar les dades relatives a l'abonament: el domicili en el país d'origen si ha triat el xec com a modalitat de pagament, i les dades bancàries del número de compte de la qual siga titular en el cas d'haver triat la transferència.

Pot obtindre més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadanía .