HE EIXIT DE PRESÓ

 

Si és alliberat o alliberada de presó, conega quins són els requisits i tota la informació relacionada per a accedir al subsidi de persones alliberades de presó.

 

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de l'excarceració, romandre inscrit o inscrita durant un mes, subscriure el compromís d'activitat i mantindre la inscripció durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haver rebutjat oferta col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
 • No tindre dret a la prestació contributiva per desocupació.
 • Haver sigut alliberat o alliberada de presó, sempre que la privació de llibertat haja sigut per un temps superior a sis mesos.
 • Poden ser també beneficiaris o beneficiàries d'este subsidi:
  • Les persones menors privades de llibertat per més de sis mesos en un centre d'internament com a conseqüència d'un delicte que en el moment del seu alliberament siguen majors d'anys.. 16
  • Les persones que han finalitzat la seua privació de llibertat després d'un tractament de deshabituació de la seua drogodependència per un període superior a sis mesos.

         Si la persona treballadora tinguera dret al subsidi de majors d'anys, 52  és este el que percebria.

 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seues pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunix el requisit de manca de rendes podrà obtindre el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho complix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral o la de la finalització de la causa de suspensió.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

Sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d'igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Quanties per a enguany).

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que siga titular de la mateixa. 

Documentació necessària

La documentació que s'haurà d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
  • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
  • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual  siga TITULAR i on desitge percebre la prestació.
 • Certificat de la Direcció del Centre Penitenciari, en la qual conste l'excarceració per compliment de condemna o llibertat condicional, així com les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
 • Certificat d'empresa en el cas d'haver treballat durant la seua situació de privació de llibertat, en el cas que no es trobe en les bases de dades del Servici Públic d'Ocupació.
 • Solament, si l'entitat gestora ho sol·licita, un justificant de rendes.

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania.

 

Quan, on i com ho tramite

El termini per a presentar la sol·licitud és 15 de dies hàbils, que comença a explicar des de l'endemà al compliment del mes d'espera. Est comença en el moment d'inscriure's com a demandant d'ocupació després de l'alliberament de presó. El termini per a inscriure's és 30 de dies des de la data de l'excarceració. 

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es complisca el mes d'espera, sempre que se sol·licite dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seua durada en tants dies com medien entre la data en què haguera tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dins del termini establit i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.

Pot presentar la sol·licitud a través de:

 • La seu electrònica del SEPE.
 • En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia en la Seu Electrònica del SEPE o a través del telèfon).
 • En qualsevol oficina de registre públic o
 • Per correu administratiu.