HE TREBALLAT MÉS D'UN ANY

La prestació contributiva protegix la situació de desocupació d'els qui podent i volent treballar, perden la seua ocupació de forma temporal o definitiva o vegen reduïda temporalment la seua jornada ordinària de treball entre un mínim d'un 10 % i un 70 %.

Per a l'accés a la mateixa es requerix, a més de complir els requisits que més avant s'indiquen, la cotització prèvia per desocupació de la persona treballadora a la Seguretat Social.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal és l'Organisme Autònom encarregat de la gestió i control de les prestacions per desocupació. L'Institut Social de la Marina realitza la gestió de les prestacions per desocupació corresponents a les persones treballadores incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

La prestació contributiva Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Persones beneficiàries

Podran beneficiar-se d'esta prestació per desocupació, sempre que es troben en alguna de les situacions legals de desocupació establides, tinguen el període mínim de cotització exigit i no es troben en alguna de les situacions d'incompatibilitat, els col·lectius que a continuació s'indiquen:

 • Les persones treballadores per compte d'altri incloses en el Règim General de la Seguretat Social, que cotitzen per la contingència de desocupació.
 • Les persones treballadores per compte d'altri incloses en els Règims Especials de la Seguretat Social que protegixen esta contingència de desocupació (Mineria del Carbó, Règim Especial dels Treballadors del Mar), les persones treballadores fixes per compte d'altri del Sistema Especial Agrarío de la Seguretat Social, les persones treballadores eventuals per compte d'altri del mateix Sistema i les persones treballadores del Sistema Especial per a Empleats de Llar.
 • Els socis i sòcies de cooperatives de treball associat i de cooperatives d'explotació comunitària de la terra, així com els socis i sòcies de treball d'altres cooperatives, que s'incloguen en un Règim de la Seguretat Social que protegisca esta contingència.
 • Les persones penades que hagueren sigut alliberades de presó per compliment de condemna o llibertat condicional.
 • Les persones treballadores emigrants retornades.
 • Les persones treballadores estrangeres a Espanya, nacionals de països que pertanyen a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu o que no pertanyen a la Unió Europea ni a l'Espai Econòmic Europeu que residixen legalment en el nostre país i que complixen els requisits legalment exigits, tindran dret a les prestacions per desocupació de nivell contributiu sempre que estiguen inscrites com a demandants d'ocupació.
 • Els funcionaris i funcionàries d'ocupació i personal contractat de col·laboració temporal en règim de dret administratiu al servici de les Administracions Públiques.
 • Militars de Complement i militars professionals de Tropa i Marinería.
 • Membres de corporacions locals i de Juntes Generals dels Territoris Històrics Forals, Cabildos Insulars Canaris i Consells Insulars de Baleares , que exercisquen aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i perceben una retribució per l'acompliment del càrrec.
 • Càrrecs representatius dels sindicats constituïts a l'empara de la Llei Orgànica 11 / 1985 , de Llibertat Sindical, que exercisquen funcions sindicals de direcció amb dedicació exclusiva o parcial, sempre que perceben una retribució.
 • Alts càrrecs de les Administracions Públiques que tinguen dedicació exclusiva, estiguen retribuïts i no siguen personal funcionari públic ni tinguen dret a percebre qualsevol tipus de prestació compensatòria com a conseqüència del seu cessament.

Suspensió, represa, extinció.

Dret d'opció

Incompatibilitat/Compatibilitat de les prestacions

Obligacions, infraccions i sancions

Requisits

 • Estar afiliada o afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social en un règim que contemple la contingència per desocupació.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació, estar disponible per a buscar activament ocupació i per a acceptar una col·locació adequada. La sol·licitud inclou el compromís d'activitat.
 • Estar inscrit o inscrita i mantindre la inscripció com a demandant d'ocupació durant tot el període en què es percep la prestació.
 • Haver treballat i cotitzat a desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar
  • En el cas de la persona emigrant retornada que va cotitzar a la desocupació a Espanya abans d'emigrar, haurà de tindre cobert un període mínim de cotització de 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la data d'emigració, sempre que no hagen sigut computats per al naixement d'un dret anterior. A més, no haurà d'estar percebent la prestació per desocupació en cap altre Estat de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
  • Si és persona treballadora eventual agrària que, immediatament abans, va figurar d'alta en Seguretat Social dins del col·lectiu de treballadors autònoms o per compte propi, el període mínim de cotització necessari per a l'accés a la prestació per desocupació serà 720 de dies.
 • No haver complit l'edat ordinària per a jubilar-se.
 • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, llevat que siga possible la compatibilitat si ho establix un programa de foment d'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball. 

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

La durada depèn de les cotitzacions per desocupació que haja realitzat en els últims 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què cesse l'obligació de cotitzar, o si escau, des del naixement del dret a la prestació per desocupació anterior.

Solament es tindran en compte les cotitzacions que no hagen sigut computades per a aprovar un dret anterior, tant de nivell contributiu com a assistencial. No obstant açò, no es considerarà com a dret anterior el que es reconega en virtúd de la suspensió de la relació laboral prevista en el cas de les víctimes de violència de gènere o sexual.

No es computaran les cotitzacions corresponents al temps d'abonament de la prestació per desocupació que efectue el Servici Públic Estatal, o si escau, l'empresa, excepte quan la prestació es perceba en virtut de la suspensió de la relació laboral prevista en el cas de les víctimes de violència de gènere. En este cas la data final de la suspensió es decidirà per part de la treballadora, podent ser inicialment de fins a 6 mesos. Transcorregut el temps de suspensió inicial, podrà mantindre's la proteccón, sempre que el jutge o jutgessa prorrogue la suspensió per períodes 3 de mesos, amb un màxim de 18 mesos i amb límit de durada del dret reconegut, a condició que la treballadora aporte nova documentació acreditativa d'aquesta pròrroga, sense que siga nececesario tornar a acreditar l'orde de protecció, o en defecte d'això, l'informe del Ministeri Fiscal.

La durada de la prestació per desocupació de les persones emigrants retornades o alliberades de presó dependrà dels períodes d'ocupació cotitzats corresponents als 6 anys anteriors a l'eixida d'Espanya o a l'ingrés a la presó respectivament, excepte quan tinga cotitzacions efetuadas en l'estranger o presó que siguen computables per a l'obtenció de la prestació.

En el supòsit de la persona emigrant retornada que va cotitzar a la desocupació a Espanya abans d'emigrar i no treballa a Espanya en tornar, el dret a la protecció per desocupació naix l'endemà de la tornada de l'estranger, sempre que s'haja produït la inscripció com demadante d'ocupació i se sol·licite en el termini dels 15 dies següents a la tornada.

Per al càlcul del període d'ocupació cotitzada, es tindran en compte els períodes de vacacions anuals retribuïts i no gaudits abans de l'extinció de la relació laboral, així com els corresponents als salaris de tramitació.

La data d'inici de la prestació serà la de l'endemà a aquella en la qual es produïsca la situació legal de desocupació, sempre que haja presentat la sol·licitud dins de termini. Pot obtindre informació sobre la seua prestació en el servici de Consulta de la prestació, en www.sepe.es.

Quan les cotitzacions acreditades corresponguen a treball efectiu en els casos de reducció de jornada, cada dia treballat es computarà com a dia cotitzat, qualsevol que haja sigut la duracion de la jornada. Si les cotitzacions corresponen a un treball parcial, es tendra en compte la durada del contracte o de l'activitat.

Quantia

La quantia de la prestació contributiva depèn de les bases de cotització a la Seguretat Social per contingències professionals, durant els 180 últims dies cotitzats, sense tindre en compte les hores extraordinàries.

La base reguladora de la prestació és la mitjana de la base de cotització del període indicat. L'import diari que es percep és el % 70 de la base reguladora durant els primers 180 dies de prestació  i el % 50 a partir del 181 dia fins al final de la mateixa.

Si en els últims 180 dies anteriors a la situació legal de desocupació o al dia en què va cessar l'obligació de cotitzar, vosté solament té cotitzacions per jornades en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, la base reguladora diària de la prestació per desocupació de nivell contributiu serà la base de cotització de l'última jornada real que haja realitzat.

Els imports així calculats no poden ser superiors al topall màxim, ni inferiors al topall mínim, legalment establits. (Quanties per a enguany). Estos topalls depenen de si vosté té o no fills o filles a càrrec.

Es consideren fills o filles a càrrec si són menors d'anys 26 o són majors amb discapacitat o les persones menors acolliments, si conviuen o depenen econòmicament de vosté i no tenen rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. 

A l'import brut de la prestació se li aplicaran dos tipus de deduccions:

 • La cotización a la Seguridad Social (el 4 , 7 % de la base reguladora).
 • La retenció a compte de l'IRPF, quan siga procedent.

L'abonament de l'aportació empresarial ho efectuarà el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) íntegrament i l'aportació corresponent a la persona treballadora serà integra a càrrec d'esta. En els supòsits de persones treballadores fixes del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social el SEPE cotitzarà per estes el 73 50 , % de la quota corresponent, sent per compte de la persona treballadora el 26 50 , % restant.

En els supòsits de percepció de prestacions per desocupació per reducció de jornada o suspensió de contracte, l'empresa assumirà l'aportació empresarial i l'aportació corresponent a la persona treballadora serà integra a càrrec d'esta.

En  www.sepe.es està disponible un programa de autocálculo de la prestació que li facilita informació no vinculant sobre la durada i quantia de la prestació o subsidi que li podria correspondre.

El pagament de la prestació es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que haja indicat, sempre que vosté siga titular de la mateixa.

El dret al percebo de cada mensualitat caducarà a l'any del seu respectiu venciment.

Documentació

Per a poder accedir a una prestació contributiva per desocupació per haver treballat un any o més, haurà d'inscriure's com a demandant d'ocupació i presentar la següent documentació:

 • Model oficial de sol·licitud, que inclou el compromís d'activitat.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figuren en la sol·licitud, bastarà amb ensenyar algun dels següents documents:
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual vosté siga titular, i on desitge percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Certificat o certificats d'empresa en les quals vosté haja treballat en els últims 6 mesos (si no s'han enviat per les empreses al Servici Públic d'Ocupació Estatal). Solament en aquelles situacions en les quals el certificat d'empresa no fóra suficient per a acreditar la situació legal de desocupació, és necessari aportar un altre document que la justifique.
 • Más información sobre la documentación a aportar

Quan, on i com ho tramite

La sol·licitud haurà de presentar-la en el termini dels quinze dies hàbils següents a l'últim dia treballat, a la tornada de l'estranger o a l'excarceració. En el cas que l'empresa li haja abonat vacacions per no haver-les gaudit amb anterioritat al cessament, ha de presentar-la en 15 els dies hàbils següents a la finalització del període equivalent a les vacacions. 

La sol·licitud es presentarà a través de:

 • La seu electrònica del SEPE
 • En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia en la Seu Electrònica del SEPE o a través del telèfon).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.

El Servici Públic d'Ocupació competent tindrà en compte la condició de víctima de violència de gènere a l'efecte de temperar, en cas necessari, el compliment de les obligacions que es deriven del compromís subscrit.

Si presenta la sol·licitud de prestació contributiva fóra de termini, tindrà dret al fet que s'aprove a partir de la data de la sol·licitud, perdent tants dies de prestació com hagen passat entre la data en què se li haguera aprovat aquesta prestació, d'haver-la sol·licitat dins del termini, i la data en què l'ha presentat.

En els supòsits de situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral, la persona treballadora pot reclamar contra la decisió extintiva de l'empresa.

En este cas, si no s'haguera inscrit i sol·licitat en el termini abans esmentat, tindria un nou termini de 15 dies per a fer-ho, des de la data de l'acta de conciliació o providència d'opció per la indemnització, o si escau, des de la resolució judicial. En els supòsits en què el període que correspon a les vacacions anuals retribuïdes no haja sigut gaudit amb anterioritat a la finalització de la relació laboral, la sol·licitud haurà de presentar-se en el termini de lloa 15 dies següents a la finalització d'eixe període, que ha de constar en el certificat d'empresa.

El SEPE o l'Institut Social de la Marina ha de dictar resolució en el termini dels 15 dies següents a la data de la sol·licitud i notificar-la en el termini dels 10 dies a partir de la data en què es dicte.

Pot obtindre més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadania.