HE TREBALLAT MENYS D'UN ANY

Si vosté ha treballat menys d'un any, pot accedir a un subsidi per desocupació, però cal tindre en compte que la durada depèn del nombre de mesos cotitzats i de si té o no responsabilitats familiars.

 

Requisits

 • Estar aturat o aturada i en situació legal de desocupació.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantindre aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver cotitzat per desocupació almenys 3 mesos, si vosté té responsabilitats familiars, o almenys 6 mesos si no les té, i no arribar 360 a dies. En el cas de tindre els 360 dies cotitzats, tindria dret a la prestació contributiva.
 • No percebre rendes de qualsevol tipus superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, sense explicar la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Es tindran en compte les rendes íntegres o brutes. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, és el resultat de la diferència entre els ingressos i gastos que hagen sigut necessaris per a aconseguir estos ingressos. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Haurà de reunir els requisits en el moment del fet causant i, a més, en el moment en què present la sol·licitud del subsidi, de les seues pròrrogues o represes i mentre perceba el subsidi.

Es considera data del fet causant aquella en la qual es produïsca la situació legal de desocupació, o en la qual s'esgote el dret semestral o en la qual acabe la causa de suspensió.

Si no reunix els requisits de manca de rendes o, si escau, de responsabilitats familiars, podrà obtindre el subsidi si vosté justifica que complix estos requisits dins del termini d'un any des de la data del fet causant. En tal cas, podrà obtindre el subsidi a partir de l'endemà a la seua sol·licitud, sense que la seua durada disminuïsca.

Si vosté és major d'anys, 52 té dret a percebre el subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys.. 52

Haurà de tindre en compte que:

Si vosté va interrompre el cobrament d'una prestació contributiva per a treballar este últim període de menys de 360 dies, ha de sol·licitar la represa d'aquesta prestació.

Si va interrompre un subsidi per desocupació per a treballar menys de 12 mesos, haurà de reprendre-ho. No obstant açò, si no és la primera vegada que ho suspèn, té diversos períodes treballats i entre tots sumen 360 dies o més, ha de sol·licitar una nova prestació contributiva per desocupació.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

La durada depèn del nombre de mesos cotitzats i de si vosté té o no responsabilitats familiars.

 • Si té responsabilitats familiars:
  • El subsidi durarà 3 , 4 o 5 mesos, si ha cotitzat 3 , 4 o 5 mesos, respectivament.
  • El subsidi durarà 21 mesos, si ha cotitzat 6 o més mesos (en este supòsit, el dret es reconeixerà per sis mesos, i es pot prorrogar per períodes de 6 mesos fins a la seua durada final).
 • Si no té responsabilitats familiars: el subsidi durarà 6 mesos, si ha cotitzat 6 o més mesos.

En el cas de persones treballadores fixes discontínues, la durada del subsidi serà igual al nombre de mesos cotitzats per desocupació l'any anterior a la sol·licitud.

Les cotitzacions que van servir per a aprovar este subsidi, no podran ser tingudes en compte en una situació legal de desocupació posterior, per a accedir a una nova prestació de nivell contributiu o assistencial.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) (Quanties per a enguany).

En el cas de pèrdua de treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades en l'últim contracte.

Durant la percepció del subsidi, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les prestacions d'assistència sanitària i, si escau, protecció a la família.

En el supòsit del subsidi per desocupació per a treballadors majors d'anys, 52 el SEPE haurà de cotitzar, a més, per a la jubilació. Es prendrà com a base de cotització el % 125 del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

A les persones treballadores fixes discontínues majors d'anys 52 se'ls cotitzarà també per a la jubilació. Es prendrà com a base de cotització el % 125 del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

Si són menors d'anys 52 i han justificat un període d'ocupació cotitzada d'o 180 més dies, el Servici Públic d'Ocupació Estatal ingressarà les cotitzacions per jubilació a la Seguretat Social durant un període de 60 dies, a partir de la data en què nasca el dret al subsidi. Es prendrà com a base de cotització el  topall mínim de cotització vigent a cada moment.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'abonarà, excepte excepcions,  en el compte que vosté indique, sempre que siga titular de la mateixa.

Documentació necessària

La documentació que ha d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant, del seu cònjuge i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que apareguen en la sol·licitud, bastarà amb mostrar algun d'estos documents:
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea, en el que consta NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE), en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga titular i on desitge percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Certificat d'empresa en el qual s'acredite la situació legal d'ocupació (si no ha sigut enviat per l'empresa al Servici Públic d'Ocupació Estatal). Solament en aquelles situacions en les quals el certificat d'empresa no fóra suficient per a acreditar la situació legal de desocupació, és necessari aportar un altre document acreditatiu que corresponga.
 • Justificant de les rendes, si ho sol·licita el Servici Públic d'Ocupació Estatal.
 • Més informació sobre la documentació a aportar.

Quan, on i com ho tramite

Haurà de presentar la sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils, que comença a explicar des de l'endemà a la situació legal de desocupació.

El dret al subsidi naixerà l'endemà de la situació legal de desocupació. Si l'empresa li haguera abonat les vacacions per no haver-les gaudit, el subsidi naixerà l'endemà per fi del període que corresponga a estes vacacions. Si presenta la sol·licitud fora de termini, tindrà dret al fet que s'aprove a partir de l'endemà a la data de la sol·licitud, tenint en compte que es restaran de la durada del subsidi els dies compresos entre la data en què haguera correspost l'inici de la prestació (si s'haguera sol·licitat en termini) i la data en què s'haja presentat la sol·licitud.

La sol·licitud es podrà presentar a través de:
• La  seu electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal SEPE.
• En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia en la seu electrònica del SEPE o per telèfon) .
• En qualsevol oficina de registre públic.
• Per correu administratiu.

Pot obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía.