Seu electrónica

incompatibilitat/compatibilitats

En el text refós de la llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 8 / 2015 , de 30 de octubre, es regulen les situacions d'incompatibilitat de les prestacions per desocupació. 

 

 

La percepció de la prestació per desocupació és incompatible:

 • Amb el treball retribuït per compte d'altri a temps complet, en règim laboral o administratiu, o amb situacions assimilades, que suposen la inclusió en qualsevol règim del Sistema de la Seguretat Social, encara que no tinga previst cotitzar per la contingència de desocupació, excepte quan estiga establida la compatibilitat en algun programa de foment d'ocupació.
 • Amb el treball per compte propi, excepte en el cas de la compatibilitat de durada inferior a 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre. Esta compatibilitat serà possible quan el perceptor o perceptora de la prestació haja cessat amb caràcter total i definitiu la seua activitat laboral i cause alta com a persona treballadora per compte propi en algun dels régimenes de la Seguretat Social, sempre que se sol·licite en el termini improrrogable de 15 dies a explicar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi. També és aplicable esta compatibilitat a les persones perceptores de la prestació per desocupació que s'incorporen com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació o de cooperatives de treball associat de nova creació, que estiguen enquadrats o enquadrades en el règim especial de la Seguretat Social que corresponga per raó de la seua activitat per compte propi.
 • Amb activitats d'investigació o cooperació retribuïdes, que suposen dedicació exclusiva.
 • Amb l'exercici per elecció o designació de càrrecs públics o sindicals o alts càrrecs de l'Administració, retribuïts, que suposen dedicació exclusiva.
 • Amb l'obtenció de pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social tant de nivell contributiu com no contributiu, llevat que estes hagueren sigut compatibles amb el treball que va originar la prestació per desocupació o llevat que es tracte de la prestació per fill o filla a càrrec.
 • Amb l'activació de la reserva retribuïda a la qual es referix el Real Derceto 1691 / 2003 , de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés i règim de les persones reservistas voluntàries.
 • Amb qualsevol altra situació que implique el dret a percepcions econòmiques de caràcter públic com a substitutives de les retribucions deixades de percebre pel cessament en l'activitat, mantenint-se un vincle administratiu o laboral.

 

 

 

La percepció de la prestació per desocupació és compatible:

 • Amb el treball retribuït per compte d'altri a temps parcial, sense perjuí del descompte corresponent en la quantia de la prestació.
 • Amb el treball per compte d'altri a temps complet, quan estiga establida la compatibilitat en algun programa de foment d'ocupació.
 • Amb el treball per compte propi, sempre que el perceptor o la perceptora de la prestació haja cessat amb caràcter total i definitiu la seua activitat laboral i cause alta com a persona treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social, per un màxim de 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre, sempre que se sol·licite en el termini improrrogable de 15 dies a explicar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi. També és aplicable esta compatibilitat a les persones perceptores de la prestació per desocupació que s'incorporen com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació o socis/as treballadors/as de cooperatives de treball associat de nova creació, que estiguen enquadrats o enquadrades en el règim especial de la Seguretat Social que corresponga per raó de la seua activitat per compte propi.

Queden exclosos:

- Els qui causen alta com a persones treballadores per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social per a incorporar-se com a soci o sòcia a una societat mercantil.

- Aquelles persones l'última ocupació de les quals haja sigut per compte propi, amb independecia que hagueren causat alta en algun règim de la Seguretat Social o ho hagueren fet en alguna Mutualitat.

- Els qui hagen fet ús d'este dret en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.

- Els qui hagen obtingut el pagament únic de la prestació per desocupació en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.

- Els qui es constituïsquen com a persones treballadores autònomes i subscriguen un contracte per a la realització de la seua activitat professional amb l'ocupador o ocupadora per a qui hagueren prestat els seus servicis per compte d'altri amb caràcter immediatament anterior a l'inici de la situació legal de desocupació o una empresa del mateix grup empresarial d'aquella. També afectarà esta exclusió a la persona treballadora que vaja a desenvolupar la seua activitat professional amb el seu últim ocupador o ocupadora, no de forma directa sinó a través d'una societat laboral o cooperativa de nova creació.

 • Amb la indemnització que procedisca per extinció del contracte de treball.
 • Amb la pensió de jubilació parcial i amb les pensions o les prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que hagueren sigut compatibles amb el treball que va originar la prestació.
 • Amb les beques i ajudes que s'obtinguen per assistència a accions de formació ocupacional o per a realitzar pràctiques en entitats públiques o privades que formen part del pla d'estudis i es produïsquen en el marc de col·laboració entre aquestes entitats i el centre docent que es tracte.
 • Amb la realització de treball de col·laboració social.
 • Amb les prestacions de la Seguretat Social per fill o filla a càrrec.
 • Amb l'exercici per elecció o designació de càrrecs públics o sindicals retribuïts que suposen dedicació parcial, sense perjuí de la deducció corresponent en la quantia de la prestació.