Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Mesures aplicables als beneficiaris de les prestacions per desocupació aprovades per la Llei de reforma del mercat laboral

La Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral apunta algunes novetats aplicables als beneficiaris de prestacions per desocupació.

Així mateix ,el Reial decret-llei 1 / 2013 , de 25 de gener, pel qual es pròrroga el programa de requalificació professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació i s'adopten altres mesures urgents per a l'ocupació i la protecció social de les persones aturades, amplia el termini per a la reposició del dret a la prestació per desocupació.

Programa de substitució de treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació

A partir del de 12 febrer dels 2012 treballadors aturats beneficiaris d'una prestació contributiva o subsidi per desocupació poden ser contractats per qualsevol empresa per a substituir a treballadors mentre participen en accions de formació.

El beneficiari de prestacions estarà obligat a participar en este programa de substitució, sempre que el treball a exercir es considere una col·locació adequada, d'acord a la normativa.

Per a la firma del contracte és necessari que el beneficiari dispose del certificat que facilita el Servici Públic d'Ocupació Estatal, on s'indica l'import pendent de percebre de la prestació. Este certificat es pot sol·licitar a través d'Internet ,del servici d'atenció telefònica ( 901 119 999 ) o en l'oficina de prestacions.

Contracte indefinit per a emprenedors

Els beneficiaris de prestació contributiva poden acollir-se a esta nova modalitat de contracte , denominat de suport a emprenedors (temps indefinit i a jornada completa), sempre que hagen percebut almenys tres mesos d'esta prestació en el moment de la contractació. A més, si ho desitgen, podran compatibilitzar cada mes, juntament amb el salari, la percepció de el 25 % de la prestació contributiva que estigueren percebent i que tingueren pendent de consumir en el moment de la contractació.

Per a firmar el contracte, el beneficiari de prestacions haurà d'aportar a l'empresa el certificat de l'import pendent de percebre de la seua prestació contributiva. Este certificat es pot sol·licitar a través d'Internet , del servici d'atenció telefònica ( 901 119 999 ) o en l'oficina de prestacions.

Si la persona treballadora desitja optar per la compatibilitat de la prestació amb el treball ha de tindre en compte:

  • Sol·licitar-la mitjançant l'imprés denominat: Sol·licitud simplificada de prestacions per desocupació
  • El dret a la compatibilitat de la prestació farà efecte des de la data d'inici de la relació laboral, sempre que se sol·licite en el termini de 15 dies a explicar des de la mateixa. Transcorregut aquest termini el treballador no podrà acollir-se a esta compatibilitat.
  • La compatibilitat es mantindrà exclusivament durant la vigència del contracte amb el límit màxim de la durada de la prestació pendent de percebre.
  • En el cas de cessament en el treball que supose situació legal de desocupació, el beneficiari podrà optar per sol·licitar una nova prestació o bé per reprendre la prestació pendent de percebre. En este supòsit, es considerarà, com a període consumit únicament el % 25 del temps en què es va compatibilitzar la prestació amb el treball.

En el cas que la persona treballadora no desitge compatibilitzar, la prestació romandrà suspesa, aplicant-se el mateix tractament de les col·locacions per compte d'altri a temps complet, regulat en la normativa vigent.

Tant si sol·licita la compatibilitat com si no, quan siga baixa en el contracte sense haver esgotat la seua prestació, podrà sol·licitar la represa de la prestació si no ha generat un dret amb el nou contracte. Si ho haguera generat podrà exercir el dret d'opció, sempre que es trobe en situació legal de desocupació i reunisca la resta dels requisits exigits.

Per a tramitar la represa o la nova prestació l'interessat pot utilitzar el servici de reconeixement online de la prestació .

Reposició del dret a la prestació per desocupació

Es manté el dret de reposició de la prestació en els casos en què una empresa prèviament haja suspès el contracte o reduït la jornada de treball (per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) i posteriorment procedisca a l'extinció de la relació laboral a causa d'acomiadament col·lectiu.

Este dret consistix a reposar al treballador el mateix nombre de dies de prestació per desocupació consumits durant la suspensió del contracte o reducció de la jornada de treball, amb el límit màxim de 180 dies.

Per a beneficiar-se d'esta mesura, la suspensió del contracte o reducció de jornada haurà de tindre lloc entre el 1 dia de gener d'i 2012 el de 31 desembre de 2013 , tots dos inclusivament, i l'extinció de la relació laboral haurà de produir-se entre el 12 dia de febrer d'i 2012 el de 31 desembre de 2014 .