Seu electrónica

Polítiques actives d'ocupació

El Pla Anual de Política d'Ocupació (PAPE) conté servicis (accions) i programes (mesures) de polítiques actives d'ocupació que es proposen dur a terme les Comunitats Autònomes, tant les finançades mitjançant fons estatals, distribuïts d'acord amb els criteris objectius acordats per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, com amb recursos econòmics propis, així com les accions i mesures que va a realitzar, en el seu àmbit de competència, el propi Servici Públic d'Ocupació Estatal.

El Reial decret Legislatiu 3 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació, establix com a instruments de coordinació del Sistema Nacional d'Ocupació:

 • L'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació, regulada en l'article 10 .
 • Els Planes Anuals de Política d'Ocupació, regulats en l'article 11 .
 • El Sistema d'Informació dels Servicis Públics d'Ocupació, que es configura com un sistema d'informació comuna que s'organitzarà amb una estructura informàtica integrada i compatible, i serà l'instrument tècnic que integrarà la informació relativa a la intermediació laboral, a la gestió de les polítiques actives d'ocupació, i de la protecció per desocupació, que realitzen els Servicis Públics d'Ocupació en tot el territori de l'Estat.
  Este sistema garantirà que es duguen a terme de forma adequada les funcions d'intermediació laboral, sense barreres territorials; el registre de les persones demandants d'ocupació; la traçabilitat de les actuacions seguides per estes en la seua relació amb els Servicis Públics d'Ocupació; les estadístiques comunes; la comunicació del contingut dels contractes; el coneixement de la informació resultant i el seguiment, entre altres àmbits, de la gestió de la formació professional per a l'ocupació, l'orientació professional, les iniciatives d'ocupació i les bonificacions a la contractació, així com les actuacions de les agències de col·locació.
  També permetrà l'avaluació, el seguiment i control de la utilització de fons procedents dels Pressupostos Generals de l'Estat o de la Unió Europea per a la seua justificació

 

Les polítiques actives d'ocupació a Espanya, a partir de 2013 , seguixen una nova Estratègia basada en les línies d'actuació que van ser acordades amb les Comunitats Autònomes en el si de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de 11 de abril de 2013 . La clau del canvi al nou model de Polítiques Actives d'Ocupació està en la modificació del model de finançament i gestió, articulat entorn de/entorn d'instruments jurídics pensats per a programes establits centralizadamente per a establir un nou marc de finançament, execució, control i avaluació orientat cap a la consecució de determinats objectius, seguint directrius i eixos prioritaris d'actuació.

El nou marc s'ha concretat en la nova Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017 - 2020 , aprovada pel Reial decret 1032 / 2017 , de 15 de desembre. 

La finalitat de l'Estratègia és determinar com ha de ser la política d'activació del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) dels pròxims anys, establint uns principis generals, uns objectius i un marc de planificació, execució, avaluació i finançament per a les polítiques actives del mercat de treball.

Avaluació de l'EEAE 2014 - 2016

L'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014 - 2016 ha permès millorar els indicadors d'atenció als demandants d'ocupació i d'inserció en el mercat de treball, tal com es desprèn de les següents dades:

 • El percentatge de demandants inscrits en els Servicis Públics d'Ocupació que van trobar una ocupació respecte del total demandants va passar del 38 4 , % en 2013 , al 48 29 , % en 2016 .
 • El percentatge de jóvens que van rebre atenció i es van incorporar al mercat de treball es va incrementar des del 19 8 , % en 2015 , al 22 6 , % en 2016 .
 • El percentatge de demandants d'ocupació que han rebut servicis d'assessorament i de suport a l'emprenedoria, i que han iniciat una activitat per compte propi en 6 els mesos següents s'ha duplicat, passant del 5 6 , % ( 18 . 690 ) en 2014 , a 9 un , 3 % ( 21 . 895 ) en 2016 .
 • Un 44 , 5 % dels demandants que van finalitzar en 2016 amb apte una acció formativa, es van trobar una ocupació dins dels 6 mesos següents a la finalització de l'acció.
 • La inserció de les persones perceptores de prestacions ateses pels Servicis Públics d'Ocupació s'ha multiplicat per 6 en quatre anys (la seua taxa d'inserció ha passat del 1 22 , % en 2013 , al 7 26 , % en 2016 ). Solament en 2016 , 343 . 223 persones perceptores de prestacions han tornat al mercat de treball després d'haver rebut un servici en els sis mesos previs a la col·locació.

Els resultats de l'EEAE 2014 - 2016 , units a la millorança general de l'evolució de l'economia espanyola, han permès que des de la seua aprovació fins hui , s'haja incrementat en 2 . 098 . 600 el nombre d'ocupats ( 388 . 500 menors d'anys), 30 s'haja reduït en 2 . 201 . 600 el nombre d'aturats i la taxa d'atur haja descendit en 9 , 55 punts.

Nova Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017 - 2020

Amb l'aprovació de la nova EEAE es dona compliment a un dels acords de la Conferència de Presidents, celebrada el de 17 gener de 2017 , que va apostar per la seua renovació per al període 2017 - 2020 de manera consensuada en el si de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

L'EEAE és fruit del procés de treball, diàleg i consens del Govern tant amb les Comunitats Autònomes com amb els interlocutors socials, ja que s'ha treballat no solament en les Conferències Sectorials i en els Consells Generals del Sistema Nacional d'Ocupació i en un Grup de Treball habilitat per a açò amb les regions, sinó també en el marc de la Taula de diàleg social del Pla de Xoc per l'Ocupació.