Seu electrónica

Resum de mesures introduïdes pel RD 4 / 2013 (actual Llei 11 / 2013 de 26 de juliol) en matèria de prestacions per desocupació

El Real-Decret llei   4 / 2013 , de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, establix les següents mesures en matèria de protecció per desocupació:

I) Compatibilitat voluntària de la prestació contributiva per desocupació amb el treball per compte propi (article 2 del Reial decret-llei 4 / 2013 ).

Si un beneficiari de prestació contributiva inicia una activitat per compte propi a partir del de 24 febrer d'inclusivament, 2013 podrà compatibilitzar voluntàriament aquesta activitat amb la protecció per desocupació sempre que reunisca els següents requisits:

  • Inicie una activitat per compte propi causant alta com a treballador per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
  • Siga menor d'anys 30 en la data d'inici de l'activitat per compte propi.
  • No tinga cap treballador per compte d'altri al seu càrrec durant la durada de la compatibilitat.

 Haurà de sol·licitar en el Servici Públic d'Ocupació Estatal la compatibilitat en el model de sol·licitud de prestació contributiva o de sol·licitud simplificada,  en el termini improrrogable dels 15 dies hàbils següents a la data d'inici de l'activitat per compte propi, sense que existisca la possibilitat d'acollir-se a la compatibilitat una vegada transcorregut aquest termini.

Si el treballador complix els requisits exigits se li reconeixerà la compatibilitat, no sent-li exigible a partir de la data de la mateixa el compliment de les obligacions com a demandant d'ocupació ni les derivades del compliment del compromís d'activitat.

La compatibilitat de la prestació per desocupació amb l'activitat per compte propi podrà tindre una durada màxima de 270 dies des de l'inici d'aquella, llevat que el treballador tinguera menys temps pendent de percebre de la prestació per desocupació, en este cas, la compatibilitat finalitzarà quan s'esgote esta.

II) Suspensió, represa i extinció de les prestacions per desocupació per realització de treball per compte d'altri(article 5 . 1 i 5 . 3 del Reial decret-llei 4 / 2013 )

Els treballadors menors de trenta anys que inicien un treball per compte propi causant alta per primera vegada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, suspendran el dret a les prestacions o subsidis, si el treball és de durada inferior a seixanta mesos, per la qual cosa, quan cessen en el mateix, podran reprendre la percepció del dret suspès sempre que reunisquen tots els requisits exigits per a açò.

Si el treball per compte propi és de durada igual o superior a seixanta mesos, es produirà l'extinció del dret a la prestació o subsidi per desocupació.

III) Pagament únic de la prestació per desocupació (article 4 . 1 del Reial decret-llei 4 / 2013 )

A partir del 24 dia de febrer d'inclusivament, 2013 l'abonament d'una sola vegada per l'import que correspon a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat, amb el límit màxim de el 100 %, s'aplicarà als beneficiaris de prestació contributiva que siguen en la data de la sol·licitud:

  • Hòmens menors d'anys 30 d'edat.
  • Dones menors d'anys.. 35

A partir del 24 dia de febrer d'inclusivament, 2013 els beneficiaris de la prestació per desocupació de nivell contributiu podran obtindre fins a el 100 % de l'import pendent de percebre per a destinar-ho a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil, sempre que siguen menors de trenta anys en la data de la sol·licitud del pagament únic i destinen l'import percebut en concepte de pagament únic al capital social d'una entitat mercantil que, o bé siga de nova constitució, o bé s'haja constituït dins dels dotze mesos immediatament anteriors a la data en què aquesta aportació s'efectue. En este últim cas, a més es requerix no haver mantingut un vincle contractual previ amb aquesta societat mercantil.

  • Hauran de treballar en aquesta entitat mercantil, ben desenvolupant una activitat professional, o bé mitjançant una relació laboral de caràcter indefinit. En el cas de treball per compte d'altri, el mateix ha de mantindre's per un mínim de 18 mesos.
  • Hauran de causar alta en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social.

No podrà obtindre esta modalitat de pagament qui haja figurat en algun moment anterior com a treballador autònom econòmicament depenent i haguera subscrit un contracte amb algun client.

Els beneficiaris de la prestació per desocupació de nivell contributiu menors de trenta anys en la data de la sol·licitud del pagament únic, podran destinar el seu import als gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat, així com al pagament de les taxes i el preu de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.