CATÀLEG D'ESPECIALITATS FORMATIVES

Catàleg d'Especialitats Formatives

Una Especialitat Formativa és l'agrupació de competències professionals, continguts, i especificacions tècniques que respon:

  • A un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins.
  • A la adquisición de competencias transversales necesarias para el desempeño adecuado en el entorno y contexto profesional.

Cada especialitat formativa està adscrita a una família i àrea professional, i té assignat un determinat nivell de qualificació (nivells  1 , 2 , 3 , 4 i  5 ). Les Especialitats Formatives poden ser:

  • Especialitats de l'oferta de formació formal: conduïxen a l'obtenció de certificats de professionalitat. Un certificat de professionalitat acredita oficialment una qualificació professional i és expedit pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma. En el Catàleg hi ha actualment 583 especialitats formatives que es corresponen amb certificats de professionalitat.
  • Especialitats de l'oferta de formació no formal: no estan vinculades a certificats de professionalitat. Conduïxen a un diploma acreditatiu o a un certificat d'assistència.

El Catàleg d'Especialitats Formatives és un instrument que inclou l'ordenació de tota l'oferta de formació, formal i no formal, desenvolupada en el marc del Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Les especialitats es poden buscar per codi, família professional, àrea professional o denominació de l'especialitat.  Si es volen buscar especialitats de caràcter transversal (afecten a diverses famílies professionals), en Famílies Professionals, cal seleccionar l'opció “Formació Complementària.

Orde TMS/ 283 / 2019 , de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d'Especialitats Formatives en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.