CERTIFICA LA TEUA EXPERIÈNCIA LABORAL

Certifica la teua experiència laboral

El Reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i/o formació no formal és un procés mitjançant el qual s'atorga a una persona candidata una acreditació oficial prèvia avaluació de les seues competències professionals.

Les competències professionals poden acreditar-se oficialment a través de les convocatòries del procediment per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, dirigit a totes aquelles persones que hagen adquirit les seues competències professionals mitjançant l'experiència laboral i/o la formació de les quals no tinguen una acreditació oficial.

Les finalitats que perseguix el procediment d'avaluació i acreditació són:

 • Avaluar les competències professionals que posseïxen les persones, adquirides a través de l'experiència laboral i altres vies no formals de formació, mitjançant procediments i metodologies comunes que garantisquen la validesa, fiabilitat, objectivitat i rigor tècnic de l'avaluació.
 • Acreditar oficialment les competències professionals, amb validesa en tot el territori de l'Estat, afavorint la seua posada en valor amb la finalitat de facilitar tant la inserció i integració laboral i la lliure circulació en el mercat de treball, com la progressió personal i professional.
 • Facilitar a les persones l'aprenentatge al llarg de la vida i l'increment de la seua qualificació professional, oferint oportunitats per a l'obtenció d'una acreditació parcial acumulable, amb la finalitat de completar la formació conduent a l'obtenció del corresponent títol de formació professional o certificat de professionalitat.

El Reial decret 1224 / 2009 , de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, determina el procediment únic, tant per a l'àmbit educatiu com per al laboral, per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, del que tracta l'article 8 . 2 de la Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. El Reial decret comporta la realització de convocatòries per les Administracions competents per a avaluar i si escau, acreditar la competència professional dels candidats que sol·liciten el reconeixement.

Accés a RECEX

Reconeixement de les competències professionals adquirides

Si tens experiència laboral però manques d'acreditació oficial, ara pots obtindre-la.

¿Què he de fer?

Només has de seguir estos passos i en poc temps aconseguiràs acreditar l'experiència professional que has obtingut al llarg dels teus anys de treball.

Pots acreditar les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que estiguen incloses en Títols de Formació Professional i/o en Certificats de Professionalitat.

Cada unitat de competència serà la unitat mínima d'acreditació.

Les competències professionals d'una persona reflectixen el conjunt de coneixements i capacitats que li permeten l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.

Estes competències poden adquirir-se mitjançant formació o per experiència laboral.

El conjunt d'unitats de competència amb significació per a l'ocupació constituïxen una qualificació professional.

Una persona està qualificada quan en el desenvolupament del seu treball obté uns resultats que estan al nivell demandat pel sistema productiu.

 • Obtindre una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l'Estat.
 • Aconseguir acreditacions que em conduïsquen a un certificat de professionalitat o un títol de formació professional i la seua correspondència entre ells.
 • Fer visibles les meues competències i valorar la meua experiència amb l'ajuda de diferents professionals.
 • Proponerme un Plan de formación individualizado que complete o aumente mis competencias profesionales.
 • Incrementar les meues possibilitats d'ocupabilitat i millora de la meua qualificació.
 • Fomentar la mobilitat en el mercat de treball, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu.

Per a participar en el procediment hauràs de complir els següents requisits:

 • Nacionalitat: Posseir la nacionalitat espanyola.
  Haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió, ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
 • Edat: Tindre 18 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, quan es tracte d'unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I i 20 anys per als nivells II i III.
 • Tindre experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar:
 • En el cas d'experiència laboral. Justificar, almenys 3 anys, amb un mínim de 2 000 . hores treballades en total, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I, es requeriran 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1 200 . hores treballades en total.
 • En el cas de formació. Justificar, almenys 300 hores, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I, es requeriran almenys 200 hores. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar contemplen una durada inferior, s'hauran d'acreditar les hores establides en aquests mòduls.

Este assistent li ajudarà pas a pas mitjançant preguntes senzilla a identificar tot el que va aprendre treballant que podria acreditar.

Les preguntes es referixen a la seua experiència laboral i la seua formació..

No totes les experiències laborals, ni tota la formació es pot reconéixer.

El primer pas consistix a identificar què coses va aprendre treballant que estan incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) inclou les competències professionals que poden ser reconegudes bé per experiència laboral, o bé per formació.

Buscador de convocatòries

En este enllaç pots accedir al buscador de convocatòries de Reconeixement de les Competències Professionals Adquirides.

Participar en el procediment

Una vegada admès, he de realitzar 3 fases:

 • M'ajuden a completar el qüestionari d'autoavaluació si no ho he realitzat prèviament.
 • Analitzen el meu historial professional i formatiu, i ho contrasten amb el referent (CNCP)
 • Si és necessari, m'ajuden a completar la documentació aportada, per a configurar el meu dossier de competències,
 • Emeten un informe orientatiu sobre la conveniència o no de passar a la següent fase d'avaluació.
 • Decidisc si continu o no en el procediment.
 • En el cas de no continuar, m'indiquen què formació complementària necessite per a acreditar les meues competències i els centres (CC.AA.) on puc rebre-la.
 • La Comissió d'Avaluació analitza i valora el meu dossier de competències i l'informe emès en la fase d'assessorament.
 • Planifiquen i organitzen la meua avaluació, seleccionant els mètodes i activitats més adequades al meu cas.
 • Demostre les competències professionals a les quals em presente, realitzant les activitats d'avaluació ja planificades.
 • M'informen sobre els resultats de la meua avaluació.
 • Si no obtinc l'acreditació, em dissenyen un Pla de formació sobre:
  • Les possibilitats de formació de les competències que vull acreditar en posteriors convocatòries.
  • Les possibilitats de la formació conduents a certificats de professionalitat o títols de formació professional.

1 . Si supere el procés de reconeixement, m'expedixen:

 • Una acreditació parcial de cadascuna de les UC que haja demostrat en el procés.
 • Un certificat de professionalitat si demostre competència en totes les UC de la qualificació per la qual he optat.

2 . Les meues dades es transferixen a un registre nominal i per UC.

3 . M'informen sobre els efectes de les acreditacions obtingudes.

 • L'administració educativa convalidarà els mòduls professionals associats a cada UC acreditada.
 • L'administració laboral realitzarà l'exempció dels mòduls formatius associats a cada UC acreditada.