CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Certificats de Professionalitat

Els certificats de professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral. S'ordenen en 26 famílies professionals i tres nivells de qualificació.

Cada certificat acredita el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu, sense que açò constituïsca regulació de l'exercici professional.

En sentit, cada certificat es correspon amb un perfil professional estructurat en unitats de competència. El certificat inclou la formació associada a aquest perfil, de manera que les  unitats de competència s'associen a mòduls formatius, contemplant-se també un Mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball.

Els certificats tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

S'obtenen a través de dos vies:

  • Formació formal: superant tots els mòduls corresponents al certificat.
  • Reconeixement de l'experiència laboral o vies no formals de formació: quan s'haja obtingut el reconeixement i l'acreditació de totes les unitats de competència que componen el certificat.

A través de la formació en alternança amb l'ocupació, es poden obtindre els certificats de professionalitat mitjançant els contractes per a la formació i l'aprenentatge i la participació en els programes d'Escoles Taller i Tallers d'Ocupació.

El Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat  és el conjunt de certificats de professionalitat ordenats sectorialment en 26 famílies professionals i constituït per certificats de professionalitat de nivell 1 , nivell 2 i nivell 3 .