FAMÍLIES PROFESSIONALS

Famílies Professionals

Família professional

Conjunt de qualificacions en les quals s'estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, atenent a criteris d'afinitat de la competència professional.

La relació de famílies professionals s'establix en el Reial decret 1128 / 2003 , de 5 de setembre , pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i en el Reial decret 1416 / 2005 , de 25 de novembre , que ho modifica.

Àrea professional

S'entén per àrea professional un àmbit d'activitats productives afins que comporta un desenvolupament professional homogeni dins d'una família professional i dels coneixements i habilitats/habilitats que són necessaris per a aconseguir-los. Es caracteritza per la relació entre les activitats professionals, l'ús de les tecnologies, la circulació de la informació, el llenguatge, els tipus de productes i les habilitats/habilitats i coneixements que es desenvolupen.

La relació de les àrees professionals són les que figuren en la Resolució de 12 de març de 2010 , del Servici Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'establix el procediment per a la inclusió de noves especialitats en el fitxer d'especialitats formatives.

Accedix al llistat de certificats de professionalitat polsant sobre la família que desitges