INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Instal·lació i manteniment

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

IMAI 0108

1

Operacions de lampisteria i calefacció - climatització domèstica Descargar RD 1375 / 2009
IMAI 0110

2

Instal·lació i manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i protecció passiva contra el foc Descargar RD 1079 / 2012

IMAI 0208

3

Planificación, gestión y realización del mto. y superv. mont. redes y sistemas distribuc fluidos

Descargar

RD 715 / 2011

IMAI 0210

3

Gestió i supervisió del muntatge i el manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i contra el foc

Descargar

RD 1079 / 2012
RD 987 / 2013

IMAQ 0108

2

Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial Descargar RD 715 / 2011

IMAQ 0110

2

Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport Descargar RD 1079 / 2012
IMAQ 0208

3

Planificació, gestió i realització del mto i superv del mtje de maq equi ind i lin automa prod Descargar RD 715 / 2011

IMAQ 0210

3

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de manutenció, elevació i transport

Descargar

RD 1029 / 2012

IMAR 0108

2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques

Descargar

RD 1375 / 2009

IMAR 0109

3

Desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación - extracción

Descargar

RD 715 / 2011
RD 987 / 2013

IMAR 0208

2

Montaje y mantenimiento de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación - extracción

Descargar

RD 1375 / 2009
RD 715 / 2011

IMAR 0209

3

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions frigorífiques

Descargar

RD 715 / 2011

IMAR 0308

3

Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids

Descargar

RD 1375 / 2009
RD 715 / 2011

IMAR 0309

3

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge instalac frigor Descargar RD 715 / 2011

IMAR 0408

2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques

Descargar

RD 715 / 2011

IMAR 0409

3

Planificación, gestión y realización del mto y supervisión montaje inst climat y ventil-extrac

Descargar

RD 715 / 2011

IMAR 0508

3

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques

Descargar

RD 715 / 2011
RD 987 / 2013

IMAR 0509

3

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge inst calorif Descargar RD 715 / 2011