SUPLEMENTS EUROPASS DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Europass

Europass és el Marc Comunitari Únic per a la transparència de les qualificacions i competències establit per la Decisió 2241 / 2004 /CE del Parlament Europeu i el Consell, per a facilitar la mobilitat, tant amb finalitats d'aprenentatge permanent com amb finalitats professionals, entre països i entre sectors.

Europass es compon de cinc documents dels quals dos s'emplenen, directament, pels ciutadans: el CV_Europass i el Passaport de Llengües Europees i altres tres els elaboren les autoritats competents: el Suplement Europass al Títol/Certificat, el Suplement Europass al Títol Superior i el Document de Mobilitat Europass. El responsable d'Europass a nivell europeu és el Cedefop (Centre Europeu per al desenvolupament de la Formació Professional) .

A Espanya, el Centre Nacional Europass té la seua representació en l'actual Servici Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE abans Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus-OAPEE).

Direcció:
General Oráa 55 -  28006 Madrid
Tlf: 91 5506768 - Fax: 91 5506750
Correu electrònic: europass@sepie.es

Més informació: http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Suplement Europass als Certificats de Professionalitat

El Suplement Europass és un document informatiu i institucional adjunt a una acreditació oficial de Formació Professional. El seu objectiu és fomentar la transparència i facilitar la comprensió a tercers, en particular a ocupadors o institucions d'un altre país, del significat de les competències adquirides pel seu titular. El Suplement Europass no és un substitut del títol oficial sinó un complement informatiu en anglés i altres llengües europees. Conté informació sobre: competències i resultats d'aprenentatge adquirits, conjunt d'ocupacions accessibles, organismes d'expedició i acreditació, formes d'obtindre el Certificat o Titule, nivell internacional del mateix, requisits d'entrada i possibilitats d'accés a altres acreditacions oficials.

Família professional Activitats físic esportives (AFD)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
AFDA 0109 Guia per itineraris amb bicicleta icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
AFDA 0209 Guia per itineraris eqüestres en el mitjà natural icono de descarga icono de descarga 227 kb Desembre 2013
AFDA 0110 Condicionament físic en grup amb suport musical icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
AFDA 0210 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
AFDA 0310 Activitats de natació icono de descarga icono de descarga 294 kb Desembre 2013
AFDA 0111 Fitness aquàtic i hidrocinesia icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
AFDA 0211 Animació físic-esportiva i recreativa icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
AFDA 0311 Instrucció en ioga icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
AFDA 0411 Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
AFDA 0511 Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions esportives icono de descarga icono de descarga 450 kb Juny 2015
AFDA 0611 Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
AFDA 0112 Guia per barrancs secs o aquàtics icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AFDA 0212 Guia d'espeleologia icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AFDP 0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
AFDP 0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
AFDP 0111 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
AFDP 0211 Coordinació de servicis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics icono de descarga icono de descarga 252 kb Desembre 2013

Família professional Administració i gestió (ADG)

Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
ADGG 0408 Operacions auxiliars de servicis administratius i generals icono de descarga icono de descarga 340 kb Juny 2015
ADGG 0508 Operacions de gravació i tractament de dades i documents icono de descarga icono de descarga 338 kb Desembre 2013
ADGD 0210 Creació i gestió de microempreses icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
ADGD 0208 Gestió integrada de recursos humans icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
ADGD 0308 Activitats de gestió administrativa icono de descarga icono de descarga 268 kb Desembre 2013
ADGG 0208 Activitats administratives en la relació amb el client icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
ADGD 0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
ADGD 0110 Assistència en la gestió dels procediments tributaris icono de descarga icono de descarga 209 kb Desembre 2013
ADGG 0108 Assistència a la direcció icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
ADGG 0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
ADGN 0110 Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
ADGN 0210 Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
ADGN 0108 Finançament d'empreses icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
ADGN 0208 Comercialització i administració de productes i servicis financers icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
Família professional Agrària (AGA)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
AGAC 0108 Cultius herbacis icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AGAF 0108 Fruticultura icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AGAG 0108 Producció avícola intensiva icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
AGAG 0208 Producció cunícula intensiva icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
AGAH 0108 Horticultura i floricultura icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
AGAJ 0108 Activitats auxiliars en floristeria icono de descarga icono de descarga 342 kb Juny 2015
AGAJ 0109 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals icono de descarga icono de descarga 291 kb Juny 2015
AGAJ 0110 Activitats de floristeria icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
AGAJ 0208 Art floral i gestió de les activitats de floristeria icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
AGAJ 0308 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius icono de descarga icono de descarga 292 kb Juny 2015
AGAN 0108 Ramaderia ecològica icono de descarga icono de descarga 157 kb Juny 2015
AGAN 0109 Cures i maneig del cavall icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
AGAN 0110 Doma bàsica del cavall icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AGAN 0111 Cures i manteniment d'animals utilitzats per a investigació i altres finalitats científiques icono de descarga icono de descarga 341 kb Juny 2015
AGAN 0112 Assistència en els controls sanitaris en escorxadors/escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament icono de descarga icono de descarga 405 kb Juny 2015
AGAN 0208 Cria de cavalls icono de descarga icono de descarga 403 kb Juny 2015
AGAN 0210 Herrado d'equins icono de descarga icono de descarga 401 kb Juny 2015
AGAN 0211 Apicultura icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
AGAN 0212 Realització de procediments experimentals amb animals per a investigació i altres finalitats científiques icono de descarga icono de descarga 483 kb Juny 2015
AGAN 0311 Gestió de la producció ramadera icono de descarga icono de descarga 401 kb Juny 2015
AGAN 0312 Cures d'animals salvatges de zoològics i aquaris icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AGAN 0411 Producció d'animals cinegéticos icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AGAN 0511 Gestió de la producció d'animals cinegéticos icono de descarga icono de descarga 402 kb Juny 2015
AGAO 0108 Activitats auxiliaresen vivers, jardins i centres de jardineria icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
AGAO 0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
AGAO 0308 M Jardineria i restauració del paisatge icono de descarga icono de descarga 401 kb Juny 2015
AGAP 0108 Producció porcina de reproducció i cria icono de descarga icono de descarga 261 kb Juny 2015
AGAP 0208 Producció porcina de recría i esquer icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AGAR 0108 Aprofitaments forestals icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
AGAR 0109 Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles icono de descarga icono de descarga 252 kb Desembre 2013
AGAR 0110 Gestió d'aprofitaments forestals icono de descarga icono de descarga 286 kb Desembre 2013
AGAR 0111 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegético-piscícola icono de descarga icono de descarga 227 kb Desembre 2013
AGAR 0208 Repoblacions forestals i tractaments selvícolas icono de descarga icono de descarga 261 kb Juny 2015
AGAR 0211 Gestió dels aprofitaments cinegético-piscícoles icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
AGAU 0108 Agricultura ecològica icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
AGAU 0110 Producció de llavors i plantes en viver icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
AGAU 0111 Maneig i manteniment de maquinària agrícola icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
AGAU 0112 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones icono de descarga icono de descarga 160 kb Juny 2015
AGAU 0208 Gestió de la producció agrícola icono de descarga icono de descarga 403 kb Juny 2015
AGAU 0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
AGAU 0211 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
AGAX 0108 Activitats auxiliars en ramaderia icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015

Família professional Arts gràfiques (ARG)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
ARGA 0110 Gravat calcográfico i xilográfico icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
ARGA 0111 Litografia icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
ARGA 0112 Gravat i tècniques d'estampació icono de descarga icono de descarga 485 kb Juny 2015
ARGA 0211 Enquadernació artística icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
ARGA 0311 Serigrafia artística icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ARGC 0109 Guillotinat i plegat icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
ARGC 0110 Operacions d'enquadernació industrial en rústica i tapa dura icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
ARGC 0112 Gestió de la producció en enquadernació industrial icono de descarga icono de descarga 402 kb Juny 2015
ARGC 0209 Operacions en trens de cosit icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
ARGG 0110 Disseny de productes gràfics icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
ARGG 0112 Disseny estructural d'envasos i embalatges de paper, cartó i altres suports gràfics icono de descarga icono de descarga 403 kb Juny 2015
ARGG 0212 Il·lustració icono de descarga icono de descarga 401 kb Juny 2015
ARGI 0109 Impressió en offset icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ARGI 0209 Impressió digital icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ARGI 0309 Reprografia icono de descarga icono de descarga 261 kb Juny 2015
ARGI 0110 Impressió en flexografía icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ARGI 0210 Impressió en huecograbado icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ARGI 0310 Impressió en serigrafia i tampografía icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
ARGI 0112 Gestió de la producció en processos d'impressió icono de descarga icono de descarga 403 kb Juny 2015
ARGN 0109 Producció editorial icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
ARGN 0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
ARGN 0210 Assistència a l'edició icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
ARGP 0110 Tractament i maquetació d'elements gràfics en preimpressió icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
ARGP 0112 Gestió de la producció en processos de preimpressió icono de descarga icono de descarga 402 kb Juny 2015
ARGP 0210 Imposició i obtenció de la forma impressora icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
ARGT 0109 Encunyat icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
ARGT 0111 Operacions de manipulat i finalització de productes gràfics icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
ARGT 0112 Gestión de la producción en transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos icono de descarga icono de descarga 404 kb Juny 2015
ARGT 0211 Operacions auxiliars en indústries gràfiques icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
ARGT 0311 Elaboració de cartó ondat icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ARGT 0411 Fabricació de complexos, envasos, embalatges i altres articles de paper i cartó icono de descarga icono de descarga 227 kb Desembre 2013

Família professional Arts i artesania (ART)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
ARTA 0111 Talla d'elements decoratius en fusta icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
ARTA 0112 Elaboració d'obres de forja artesanal icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
ARTB 0111 Elaboració d'articles d'argenteria icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ARTB 0112 Reposició, muntatge i manteniment d'elements de rellotgeria fina icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
ARTB 0211 Reparació de joieria icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
ARTG 0112 Manteniment i reparació d'instruments de vent-metall icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
ARTG 0212 Manteniment i reparació d'instruments de vent-fusta icono de descarga icono de descarga 266 kb Juny 2015
ARTG 0312 Manteniment i reparació d'instruments musicals de corda icono de descarga icono de descarga 402 kb Juny 2015
ARTG 0412 Afinación i harmonització de pianos icono de descarga icono de descarga 403 kb Juny 2015
ARTG 0512 Regulació de pianos verticals i de cua icono de descarga icono de descarga 403 kb Juny 2015
ARTN 0109 Elaboració artesanal de productes de vidre en calent icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
ARTN 0110 Reproduccions de motles i peces ceràmiques artesanals icono de descarga icono de descarga 340 kb Juny 2015
ARTN 0111 Motles i matricerías artesanals per a ceràmica icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
ARTN 0209 Cantereria artesanal icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
ARTN 0210 Decoració artesanal de vidre mitjançant aplicació de color icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
ARTN 0309 Transformació artesanal de vidre en fred icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
ARTR 0112 Restauració i reparació de rellotges d'època, històrics i autòmats icono de descarga icono de descarga 404 kb Juny 2015
ARTU 0110 Maquinària escènica per a l'espectacle en viu icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
ARTU 0111 Utilería per a espectacle en viu icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
ARTU 0112 Construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals icono de descarga icono de descarga 406 kb Juny 2015
ARTU 0212 Assistència a la direcció tècnica d'espectacles en viu i esdeveniments icono de descarga icono de descarga 404 kb Juny 2015

Família professional comerç i màrqueting (COM)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
COML 0110 Activitats auxiliars de magatzem icono de descarga icono de descarga 375 kb Juny 2015
COML 0209 Organització del transport i la distribució icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
COML 0210 Gestió i control de l'aprovisionament icono de descarga icono de descarga 296 kb Desembre 2013
COML 0309 Organització i gestió de magatzems icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
COMM 0110 Màrqueting i compravenda internacional icono de descarga icono de descarga 286 kb Desembre 2013
COMM 0111 Assistència a la investigació de mercats icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
COMM 0112 Gestió de màrqueting i comunicació icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
COMP 0108 Implantació i animació d'espais comercials icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
COMT 0110 Atenció al client, consumidor o usuari icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
COMT 0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
COMT 0111 Gestió comercial immobiliària icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
COMT 0211 Activitats auxiliars de comerç icono de descarga icono de descarga 339 kb Juny 2015
COMT 0311 Control i formació en consum icono de descarga icono de descarga 286 kb Desembre 2013
COMT 0411 Gestió comercial de vendes icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
COMT 0112 Activitats de gestió del petit comerç icono de descarga icono de descarga 265 kb Desembre 2013
COMV 0108 Activitats de venda icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
COML 0109 Trànsit de mercaderies per carretera icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
COML 0111 Trànsit de viatgers per carretera icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
COML 0211 Gestió comercial i financera del transport per carretera icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013

Família professional Edificació i obra civil (EOC)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
EOCB 0108 Fàbriques d'obra de paleta icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
EOCB 0109 Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció icono de descarga icono de descarga 347 kb Juny 2015
EOCB 0110 Pintura decorativa en construcció icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
EOCB 0111 Cobertes inclinades icono de descarga icono de descarga 268 kb Desembre 2013
EOCB 0208 Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes icono de descarga icono de descarga 266 kb Juny 2015
EOCB 0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
EOCB 0210 Revestiments amb pastes i morters en construcció icono de descarga icono de descarga 270 kb Desembre 2013
EOCB 0211 Paviments i obra de paleta d'urbanització icono de descarga icono de descarga 270 kb Desembre 2013
EOCB 0310 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció icono de descarga icono de descarga 267 kb Desembre 2013
EOCB 0311 Pintura industrial enconstrucción icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
EOCE 0109 Alçaments i replantejos icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
EOCE 0111 Armadures passives per a formigó icono de descarga icono de descarga 267 kb Desembre 2013
EOCH 0108 Operacions de formigó icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
EOCJ 0109 Muntatge de bastides tubulars icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
EOCJ 0110 Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres icono de descarga icono de descarga 268 kb Desembre 2013
EOCJ 0111 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines icono de descarga icono de descarga 269 kb Desembre 2013
EOCJ 0211 Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, empanelados i mampares icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
EOCJ 0311 Operacions bàsiques de revestimentos lleugers i tècnics en construcció icono de descarga icono de descarga 341 kb Juny 2015
EOCO 0108 Representació de projectes d'edificació icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
EOCO 0109 Control de projectes i obres de construcció icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
EOCO 0112 Control d'execució d'obres d'edificació icono de descarga icono de descarga 291 kb Juny 2015
EOCO 0208 Representació de projectes d'obra civil icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
EOCO 0212 Control d'execució d'obres civils icono de descarga icono de descarga 292 kb Juny 2015

Família professional Electricitat i electrònica (ELE)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
ELEE 0108 Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques icona de descarga icono de descarga 342 kb Juny 2015
ELEE 0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió icona de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2014
ELEE 0209 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació icona de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
ELEM 0111 Muntatge i manteniment de sistemes domóticos i inmóticos icona de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ELEM 0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial icona de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
ELEM 0411 Manteniment d'electrodomèstics icona de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
ELEQ 0111 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics icona de descarga icono de descarga 340 kb Juny 2015
ELEQ 0211 Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo icona de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
ELEQ 0108 Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina icona de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
ELES 0111 Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions de base de telefonia icona de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
ELES 0211 Muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió icona de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
ELES 0311 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió icona de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
ELES 0108 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis icona de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
ELES 0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió icona de descarga icono de descarga 276 kb Desembre 2013
ELES 0208 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electròniques i de telecomunicacions en edificis icona de descarga icono de descarga 339 kb Juny 2015
ELES 0209 Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades icona de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
ELEE 0110 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques a l'entorn d'edificis i amb finalitats especials icona de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
ELEE 0210 Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió icona de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
ELEE 0310 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques a l'entorn d'edifici icona de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
ELEE 0410 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie icona de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
ELEE 0510 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior icona de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
ELEE 0610 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior icona de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
ELEM 0110 Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial icona de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
ELEM 0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial icona de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
ELEM 0211 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domóticos i inmóticos icona de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
ELEM 0511 Desenvolupament de projectes de sistemes domóticos i inmóticos icona de descarga icono de descarga 286 kb Desembre 2013
ELEQ 0208 Gestió i supervisió de la instal·lació i manteniment de sistemes de electromedicina icona de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
ELEQ 0311 Manteniment d'equips electrònics icona de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
ELES 0110 Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades a l'entorn d'edificis icona de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
ELES 0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades a l'entorn d'edificis icona de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
ELES 0411 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia icona de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013

Família Professional d'Energia i aigua (ENA)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
ENAC 0108 Eficiència energètica d'edificis icono de descarga icono de descarga 249 kb Desembre 2014
ENAE 0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques icono de descarga icono de descarga 382 kb Desembre 2014
ENAE 0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques icono de descarga icono de descarga 378 kb Desembre 2014
ENAE 0308 Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques icono de descarga icono de descarga 400 kb Desembre 2014
ENAE 0408 Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2014
ENAE 0508 Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques icono de descarga icono de descarga 407 kb Desembre 2014
ENAL 0108 Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2014
ENAS 0108 Muntatge i manteniment de xarxes de gas icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2014
ENAS 0110 Revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas icono de descarga icono de descarga 345 kb Desembre 2013
ENAS 0208 Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas icono de descarga icono de descarga 399 kb Desembre 2013
ENAT 0108 Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2014

 

Família professional Fabricació mecànica (FME)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
FMEA 0111 Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
FMEA 0211 Fabricació d'elements aeroespacials amb materials compostos icono de descarga icono de descarga 274 kb Desembre 2013
FMEC 0110 Soldadura amb elèctrode revestit i TIG icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
FMEC 0210 Soldadura Oxigas i soldadura MIG/MAG icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
FMEC 0108 Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial icono de descarga icono de descarga 274 kb Desembre 2013
FMEC 0208 Disseny de caldereria i estructures metàl·liques icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
FMEC 0109 Producció en construccions metàl·liques icono de descarga icono de descarga 249 kb Desembre 2013
FMEC 0209 Disseny de canonada industrial icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
FMEC 0309 Disseny en la indústria naval icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
FMEE 0208 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
FMEE 0308 Disseny de productes de fabricació mecànica icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
FMEF 0108 Fusió i bugada icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
FMEF 0208 Model i machería icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
FMEF 0308 Producció en fosa i pulvimetalurgia icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
FMEH 0110 Tractaments tèrmics en fabricació mecànica icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
FMEH 0109 Mecanitzat per arrancada de borumballa icono de descarga icono de descarga 267 kb Desembre 2013
FMEH 0209 Mecanitzat per tall i conformat icono de descarga icono de descarga 270 kb Desembre 2013
FMEH 0309 Tractaments superficials icono de descarga icono de descarga 268 kb Desembre 2013
FMEH 0409 Mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials icono de descarga icono de descarga 270 kb Desembre 2013
FMEM 0111 Fabricació per decoletaje icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
FMEM 0211 Fabricació per mecanitzat a alta velocitat i alt rendiment icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
FMEM 0311 Fabricació d'encunys per a la producció de peces de xapa metàl·lica icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
FMEM 0411 Fabricació de motles per a la producció de peces polimèriques i d'aliatges lleugers icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
FMEM 0109 Gestió de la producció en fabricació mecànica icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
FMEM 0209 Producció en mecanitzat, conformat i muntatge mecànic icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
FMEM 0309 Disseny d'útils de processament de xapa icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
FMEM 0409 Disseny de motles i models per a funció o forja icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013

 

 

Família Professional Hoteleria i Turisme (HOT)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
HOTA 0108 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments icono de descarga icono de descarga 379 kb Juny 2015
HOTA 0208 Gestió de pisos i neteja en allotjaments icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
HOTA 0308 Recepció en allotjaments icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
HOTG 0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
HOTG 0208 Venda de productes i servicis turístics icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
HOTI 0108 Promoció turística local i informació al visitant icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
HOTJ 0110 Activitats per al joc en taules de casinos icono de descarga icono de descarga 269 kb Desembre 2013
HOTR 0108 Operacions Bàsiques de cuina icono de descarga icono de descarga 374 kb Juny 2015
HOTR 0208 Operacions Bàsiques de restaurant i bar icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
HOTR 0408 Cuina icono de descarga icono de descarga 268 kb Juny 2015
HOTR 0508 Servicis de bar i cafeteria icono de descarga icono de descarga 268 kb Juny 2015
HOTR 0608 Servicis de restaurant icono de descarga icono de descarga 379 kb Juny 2015
HOTR 0109 Operacions bàsiques de pastisseria icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
HOTR 0209 Sumillería icono de descarga icono de descarga 403 kb Juny 2015
HOTR 0309 Direcció en restauració icono de descarga icono de descarga 401 kb Juny 2015
HOTR 0409 Gestió de processos de servici en restauració icono de descarga icono de descarga 403 kb Juny 2015
HOTR 0509 Rebosteria icono de descarga icono de descarga 342 kb Juny 2015
HOTR 0110 Direcció i producció en cuina icono de descarga icono de descarga 401 kb Juny 2015
HOTR 0210 Direcció i producció en pastisseria icono de descarga icono de descarga 402 kb Juny 2015
HOTT 0112 Atenció a passatgers en transport ferroviari icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
HOTU 0109 Allotjament rural icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
HOTU 0111 Guarda de refugis i albergs de muntanya icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015

 

 

Família Professional Imatge personal (IMP)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
IMPE 0108 Servicis Auxiliars d'estètica icono de descarga icono de descarga 342 kb Juny 2015
IMPE 0109 Bronzejat, maquillatge i depilació avançada icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
IMPE 0110 Massatges estètics i tècniques sen soria els associades icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
IMPE 0111 Assessoria integral d'imatge personal icono de descarga icono de descarga 340 kb Desembre 2013
IMPE 0209 Maquillatge integral icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IMPE 0210 Tractaments estètics icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
IMPE 0211 Caracterització de personatges icono de descarga icono de descarga 294 kb Desembre 2013
IMPP 0108 Cures estètiques de mans i peus icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
IMPP 0208 Servicis estètics d'higiene, depilació i maquillatge icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
IMPP 0308 Hidrotermal icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
IMPQ 0108 Servicis Auxiliars de Perruquería icono de descarga icono de descarga 374 kb Juny 2015
IMPQ 0109 Perruquería tècnic-artística icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
IMPQ 0208 Perruquería icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
IMPQ 0308 Tractaments capil·lars estètics icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013

Família Professional Imatge i so (IMS)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
IMSE 0111 Animació musical i visual en viu i en directe icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
IMSE 0109 Luminotecnia per a l'espectacle en viu icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
IMSD 0108 Assistència a la realització en televisió icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
IMST 0110 Operacions de producció de laboratori d'imatge icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IMST 0109 Producció fotogràfica icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IMSV 0108 Assistència a la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
IMSV 0208 Assistència a la producció en televisió icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IMSV 0308 Càmera de cinema, vídeo i televisió icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IMSV 0408 Assistència a la direcció cinematogràfica i d'obres audiovisuals icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
IMSV 0109 Muntatge i posproducción d'audiovisuals icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
IMSV 0209 Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013

 

 

Família Professional d'Indústries alimentàries (INA)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
INAE 0110 Indústries làctiques icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
INAF 0110 Indústries de derivats de cereals i de dolços icono de descarga icono de descarga 253 kb Desembre 2013
INAH 0109 Elaboració de vins i licors icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
INAH 0110 Indústries derivades del raïm i del vi icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
INAH 0209 Enotecnia icono de descarga icono de descarga 399 kb Juny 2015
INAI 0109 Indústries càrnies icono de descarga icono de descarga 252 kb Desembre 2013
INAJ 0110 Indústries de productes de la pesca i de l'agricultura icono de descarga icono de descarga 252 kb Desembre 2013
INAJ 0109 Pescateria i elaboració de productes de la pesca i aqüicultura icono de descarga icono de descarga 230 kb Desembre 2013
INAK 0110 Indústries de l'oli i greixos comestibles icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
INAQ 0108 Operacions auxiliars de manteniment i transport intern de la indústria alimentària icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
INAV 0110 Indústries de conserves i sucs vegetals icono de descarga icono de descarga 251 kb Desembre 2013
INAD 0108 Operacions auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
INAD 0109 Elaboració de sucre icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
INAD 0110 Fabricació de productes de cafés i succedanis de café icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
INAD 0210 Elaboració de productes per a l'alimentació animal icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
INAD 0310 Fabricació de productes de torre i d'aperitius extrusionados icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
INAE 0109 Formatgeria icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
INAE 0209 Elaboració de llets de consum i productes làctics icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
INAF 0108 Fleca i Brioixeria icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
INAF 0109 Pastisseria i Confiteria icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
INAI 0108 Carnisseria i elaboració de productes carnis icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
INAI 0208 Sacrifici, pescat i especejament d'animals icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
INAH 0210 Elaboració de cervesa icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
INAH 0310 Elaboració de refrescs i aigües de beguda envasades icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
INAK 0109 Obtenció d'olis d'oliva icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
INAK 0209 Obtenció d'olis de llavors i greixos icono de descarga icono de descarga 227 kb Desembre 2013
INAV 0109 Fabricació de conserves vegetals icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013

Família professional Indústries extractives (IEX)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
IEXD 0108 Elaboració de la pedra natural icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
IEXD 0208 Extracció de la pedra natural icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
IEXD 0109 Disseny i coordinació de projectes en pedra natural icono de descarga icono de descarga 302 kb Desembre 2013
IEXD 0209 Obres d'artesania i restauració en pedra natural icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
IEXD 0308 Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
IEXD 0309 Desenvolupament i supervisió d'obres de restauració en pedra natural icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
IEXD 0409 Col·locació de pedra natural icono de descarga icono de descarga 283 kb Desembre 2013
IEXM 0109 Operacions auxiliars en excavacions subterrànies i a cel obert icono de descarga icono de descarga 381 kb Juny 2015
IEXM 0110 Excavació subterrània mecanitzada d'arrancada selectiva icono de descarga icono de descarga 283 kb Desembre 2013
IEXM 0210 Excavació subterrània mecanitzada dirigida de petit secció icono de descarga icono de descarga 285 kb Desembre 2013
IEXM 0310 Excavació subterrània mecanitzada a secció completa amb tuneladoras icono de descarga icono de descarga 228 kb Desembre 2013
IEXM 0209 Sondejos icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
IEXM 0309 Tractament i benefici de minerals, roques i altres materials icono de descarga icono de descarga 228 kb Desembre 2013
IEXM 0409 Excavació subterrània amb explosius icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
IEXM 0509 Operacions en instal·lacions de transport subterrànies en indústries extractives icono de descarga icono de descarga 273 kb Desembre 2013
IEXM 0609 Operacions auxiliars en el muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips d'excavacions i plantes icono de descarga icono de descarga 382 kb Juny 2015
IEXM 0709 Muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips semimóviles en excavacions i plantes icono de descarga icono de descarga 278 kb Desembre 2013
IEXM 0809 Excavació a cel obert amb explosius icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013

Família Professional Informàtica i comunicacions (IFC)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
IFCD 0110 Confecció i publicació de pàgines web icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
IFCD 0111 Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió icono de descarga icono de descarga 300 kb Desembre 2013
IFCD 0112 Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IFCD 0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IFCD 0211 Sistemes de gestió d'informació icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IFCM 0110 Operació en sistema de comunicacions de veu i dades icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
IFCM 0111 Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IFCM 0210 Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
IFCM 0310 Gestió de xarxes de veu i dades icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
IFCM 0410 Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IFCT 0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformáticos icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
IFCT 0109 Seguretat informàtica icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
IFCT 0110 Operació de xarxes departamentals icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
IFCT 0209 Sistemes microinformáticos icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
IFCT 0210 Operació de sistemes informàtics icono de descarga icono de descarga 219 kb Desembre 2013
IFCT 0309 Muntatge i reparació de sistema microinformáticos icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
IFCT 0310 Administració de bases de dades icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
IFCT 0409 Implantació i gestió d'elements informàtics en sistemes domóticos/inmóticos, de control d'accessos i presència i de videovigilancia icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
IFCT 0410 Administració i disseny de xarxes departamentals icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
IFCT 0509 Administració de servicis d'Internet icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
IFCT 0510 Gestió de sistemes informàtics icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
IFCT 0609 Programació de sistemes informàtics icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IFCT 0610 Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013

Família professional Instal·lacions i manteniment (IMA)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
IMAI 0108 Operacions de lampisteria i calefacció – climatització domèstica icono de descarga icono de descarga 449 kb Juny 2015
IMAI 0110 Instal·lació i mant. de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i protecció passiva cont el foc icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
IMAI 0208 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
IMAI 0210 Gestió i supervisió del muntatge i el manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i contra el foc icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
IMAQ 0108 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
IMAQ 0110 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
IMAQ 0208 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
IMAQ 0210 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de manutenció, elevació i transport icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
IMAR 0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
IMAR 0109 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
IMAR 0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
IMAR 0209 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions frigorífiques icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
IMAR 0308 Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
IMAR 0309 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
IMAR 0408 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
IMAR 0409 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
IMAR 0508 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
IMAR 0509 Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions calorífiques icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013

Família professional Fusta, moble i suro (MAM)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
MAMA 0109 Fabricació de taps de suro icono de descarga icono de descarga 261 kb Juny 2015
MAMA 0110 Obtenció de xapes, taulers contraxapats i rechapados icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
MAMA 0210 Fabricació de taulers de partícules i fibres de fusta icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
MAMA 0310 Preparació de la fusta icono de descarga icono de descarga 264 kb  Desembre 2013
MAMA 0209 Serrat de fusta icono de descarga icono de descarga 221 kb  Desembre 2013
MAMA 0309 Fabricació d'objectes de suro icono de descarga icono de descarga 261 kb  Juny 2015
MAMB 0110 Projectes d'instal·lació i amueblamiento icono de descarga icono de descarga 249 kb Desembre 2013
MAMB 0210 Muntatge i instal·lació de construccions de fusta icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
MAMD 0109 Aplicació de vernissos i lacas en elements de fusteria i moble icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
MAMD 0110 Organització i gestió de la producció en indústries del moble i fusteria icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
MAMD 0209 Treballs de fusteria i moble icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
MAMD 0210 Planificació i gestió de la fabricació en indústries de fusta i suro icono de descarga icono de descarga 251 kb Desembre 2013
MAMD 0309 Projectes de fusteria i moble icono de descarga icono de descarga 247 kb Desembre 2013
MAMR 0108 Muntatge de mobles i elements de fusteria icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
MAMR 0208 Acabat de fusteria i moble icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
MAMR 0308 Mecanitzat de fusta i derivats icono de descarga icono de descarga 232 kb Desembre 2013
MAMR 0408 Instal·lació de mobles icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
MAMS 0108 Instal·lació d'elements de fusteria icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013

Família professional Marítim pesquera (MAP)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
MAPB 0112 Activitats subaqüàtiques per a instal·lacions acuícolas i recol·lecció de recursos icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
MAPN 0108 Confecció i manteniment d'arts i aparells icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
MAPN 0109 Activitats auxiliars i de suport al buc en port icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
MAPN 0110 Activitats en pesca amb arts d'enmalle i marisqueo, i en transport marítim icono de descarga icono de descarga 273 kb Juny 2015
MAPN 0111 Pesca local icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
MAPN 0112 Activitats d'extracció i recollida de crustacis adherits a les roques icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
MAPN 0209 Organització de llotges icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
MAPN 0210 Activitats en pesca en palangre, arrossegament i cèrcol, i en transport marítim icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
MAPN 0211 Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
MAPN 0212 Govern d'embarcacions i motos naúticas destinades al socorrisme aquàtic icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
MAPN 0310 Amarre de port i monoboyas icono de descarga icono de descarga 261 kb Juny 2015
MAPN 0312 Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
MAPN 0410 Operacions en transport marítim i pesca litoral icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
MAPN 0412 Operacions de bombament per a càrrega i descàrrega del buc icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
MAPN 0510 Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
MAPN 0512 Manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc icono de descarga icono de descarga 273 kb Juny 2015
MAPN 0610 Documentació pesquera icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
MAPN 0612 Manteniment dels equips d'un parc de pesca i de la instal·lació frigorífica icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
MAPN 0710 Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer icono de descarga icono de descarga 290 kb Juny 2015
MAPN 0712 Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord icono de descarga icono de descarga 343 kb Juny 2015
MAPU 0108 Engreixe de peixos, crustacis i cefalòpodes icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
MAPU 0109 Engreixe de mol·luscs bivalves icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
MAPU 0110 Producció en criadero d'aqüicultura icono de descarga icono de descarga 220 kb Juny 2015
MAPU 0111 Gestió de la producció de criadero en aqüicultura icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
MAPU 0112 Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
MAPU 0209 Activitats d'engreixe d'espècies acuícolas icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
MAPU 0210 Gestió de la producció d'engreixe en aqüicultura icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
MAPU 0309 Activitats de cultiu de plàncton i cria d'espècies acuícolas icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
MAPU 0409 Producció d'aliment viu icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013

 

 

Família professional Química (QUI)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
QUIA 0108 Assajos físics i fisicoquímicos icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
QUIA 0110 Organització i control d'assajos no destructius icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
QUIA 0111 Anàlisi biotecnològica icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
QUIA 0112 Organització i control d'assajos destructius de caracterització de materials i productes icono de descarga icono de descarga 405 kb Juny 2015
QUIA 0208 Assajos microbiològics i biotecnològics icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
QUIB 0108 Gestió i control de planta química icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
QUIE 0111 Organització i control de processos i realització de servicis biotecnològics icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
QUIE 0108 Operacions bàsiques en planta química icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
QUIE 0208 Operacions en instal·lacions d'energia i servicis auxiliars icono de descarga icono de descarga 282 kb Desembre 2013
QUIE 0408 Operacions de moviments i entrega de productes en la indústria química icono de descarga icono de descarga 269 kb Desembre 2013
QUIE 0109 Organització i control de processes de química transformadora icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
QUIE 0308 Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
QUIL 0108 Anàlisi química icono de descarga icono de descarga 227 kb Desembre 2013
QUIM 0110 Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics i afins icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
QUIM 0210 Organització i control del condicionat de productes farmacèutics i afins icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
QUIM 0109 Elaboració de productes farmacèutics i afins icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
QUIM 0309 Operacions de condicionat de productes farmacèutics i afins icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
QUIO 0109 Preparació de pastes papereres icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
QUIO 0110 Recuperació de lleixius negres i energia icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
QUIO 0112 Fabricació de pastes químiques i/o semiquímicas icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
QUIO 0212 Control del producte pastero-paperer icono de descarga icono de descarga 290 kb Juny 2015
QUIT 0110 Organització i control de la transformació de polímers termoestables i els seus compostos icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
QUIT 0109 Operacions de transformació de polímers termoestables i els seus compostos icono de descarga icono de descarga 227 kb Desembre 2013
QUIT 0209 Operacions de transformació de polímers termoplàstics icono de descarga icono de descarga 228 kb Desembre 2013
QUIT 0309 Operacions de transformació de cautxú icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
QUIT 0409 Organització i control de la transformació de cautxú icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
QUIT 0509 Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013

Família Professional Sanitat (SAN)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
SANP 0108 Tanatopraxia icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
SANT 0108 Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes icono de descarga icono de descarga 265 kb Desembre 2013
SANT 0208 Transport sanitari icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013

Família Professional Seguretat i medi ambient (SIGA)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
SEAD 0111 Extinció d'incendis i salvament icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
SEAD 0112 Vigilància, seguretat privada i protecció de persones icono de descarga icono de descarga 380 kb Juny 2015
SEAD 0211 Prevenció d'incendis i manteniment icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
SEAD 0212 Vigilància, seguretat privada i proteccion d'explosius icono de descarga icono de descarga 377 kb Juny 2015
SEAD 0311 Gestió i coordinació en protecció civil i emergències icono de descarga icono de descarga 294 kb Desembre 2013
SEAD 0312 Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
SEAD 0411 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el mitjà natural i rural icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
SEAD 0412 Ensinistrament de base i educació canina icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
SEAD 0511 Coordinació d'operacions en incendis forestals i suport a contingències en el mitjà natural i rural icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
SEAD 0512 Instrucció canina en operacions de seguretat i protecció civil icono de descarga icono de descarga 290 kb Juny 2015
SEAG 0108 Gestió de residus urbans i industrials icono de descarga icono de descarga 261 kb Desembre 2013
SEAG 0109 Interpretació i educació ambiental icono de descarga icono de descarga 291 kb Desembre 2013
SEAG 0110 Servicis per al control de plagues icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
SEAG 0111 Control de la contaminació atmosfèrica icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
SEAG 0112 Control de residus, vibracions i aïllament acústic icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
SEAG 0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials icono de descarga icono de descarga 290 kb Juny 2015
SEAG 0210 Operacions d'estacions de tractament d'aigües icono de descarga icono de descarga 221 kb Desembre 2013
SEAG 0211 Gestió Ambiental icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
SEAG 0212 Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seua disseminació per aerosolización icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
SEAG 0309 Control i protecció del mitjà natural icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
SEAG 0311 Gestió de servicis per al control d'organismes nocius icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013

 

 

Família Professional Servicis socioculturals i a la comunitat (SSC)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
SSCB 0109 Dinamització comunitària icono de descarga icono de descarga 482 kb Juny 2015
SSCB 0110 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
SSCB 0111 Prestació de servicis bibliotecaris icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
SSCB 0209 Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
SSCB 0211 Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
SSCE 0109 Informació juvenil icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
SSCE 0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
SSCE 0111 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat icono de descarga icono de descarga 288 kb Desembre 2013
SSCE 0112 Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius icono de descarga icono de descarga 401 kb Juny 2015
SSCE 0212 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i hòmens icono de descarga icono de descarga 291 kb Juny 2015
SSCG 0109 Inserció laboral de persones amb discapacitat icono de descarga icono de descarga 292 kb Desembre 2013
SSCG 0111 Gestió de telefonades de teleassistència icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
SSCG 0112 Promoció i participació de la comunitat sorda icono de descarga icono de descarga 290 kb Desembre 2013
SSCG 0209 Mediació comunitària icono de descarga icono de descarga 399 kb Juny 2015
SSCG 0211 Mediació entre la persona sordociega i la comunitat icono de descarga icono de descarga 293 kb Desembre 2013
SSCI 0109 Ocupació domèstica icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
SSCI 0112 Instrucció de gossos d'assistència icono de descarga icono de descarga 290 kb Juny 2015
SSCI 0209 Gestió i organització d'equips de neteja icono de descarga icono de descarga 290 kb Juny 2015
SSCI 0212 Activitats funeràries i de manteniment en cementeris icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
SSCI 0312 Atenció al client i organització d'actes de protocol en servicis funeraris icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
SSCI 0412 Operacions en servicis funeraris icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
SSCS 0108 Atenció sociosanitària a persones en el domicili icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
SSCS 0208 Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013

Família professional Tèxtil, confecció i pell (TCP)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
TCPC 0109 Reparació de calçat i marroquinería icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
TCPF 0109 Arranjaments i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
TCPF 0111 Operacions auxiliars d'adobats icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
TCPN 0312 Operacions auxiliars de bugaderia industrial i proximitat icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015

Família professional Transport i manteniment de vehicles (TMV))
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
TMVB 0111 Manteniment dels sistemes mecànics de material rodant ferroviari icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
TMVB 0211 Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodant ferroviari icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
TMVG 0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles icono de descarga icono de descarga 302 kb Juny 2015
TMVG 0110 Planificació i control de l'àrea d'electromecànica icono de descarga icono de descarga 289 kb Desembre 2013
TMVG 0209 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles icono de descarga icono de descarga 375 kb Juny 2015
TMVG 0210 Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i aperos icono de descarga icono de descarga 223 kb Desembre 2013
TMVG 0309 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
TMVG 0310 Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilidad de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
TMVG 0409 Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars icono de descarga icono de descarga 224 kb Desembre 2013
TMVI 0108 Conducció d'autobusos icono de descarga icono de descarga 347 kb Juny 2015
TMVI 0112 Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes icono de descarga icono de descarga 266 kb Juny 2015
TMVI 0208 Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera icono de descarga icono de descarga 265 kb Juny 2015
TMVL 0109 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles icono de descarga icono de descarga 266 kb Juny 2015
TMVL 0209 Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
TMVL 0309 Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles icono de descarga icono de descarga 230 kb Desembre 2013
TMVL 0409 Embellecimiento i decoració de superfícies de vehicles icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
TMVL 0509 Pintura de vehicles icono de descarga icono de descarga 220 kb Desembre 2013
TMVL 0609 Planificació i control de l'àrea de carrosseria icono de descarga icono de descarga 287 kb Desembre 2013
TMVO 0109 Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic icono de descarga icono de descarga 405 kb Juny 2015
TMVO 0111 Tripulació de cabina de passatgers icono de descarga icono de descarga 375 kb Juny 2015
TMVO 0112 Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports icono de descarga icono de descarga 375 kb Juny 2015
TMVO 0212 Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports icono de descarga icono de descarga 405 kb Juny 2015
TMVU 0110 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 404 kb Juny 2015
TMVU 0111 Pintura, Reparació i Construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
TMVU 0112 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions icono de descarga icono de descarga 404 kb Juny 2015
TMVU 0210 Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
TMVU 0211 Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
TMVU 0212 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
TMVU 0311 Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 225 kb Desembre 2013
TMVU 0312 Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
TMVU 0412 Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions icono de descarga icono de descarga 266 kb Juny 2015
TMVU 0512 Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 347 kb Juny 2015

Família professional Vidre i ceràmiques (VIC)
Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
VICF 0109 Operacions bàsiques amb equips automàtics en planta ceràmica icono de descarga icono de descarga 264 kb Juny 2015
VICF 0110 Operacions de fabricació de fregides, esmalts i pigments ceràmics icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
VICF 0111 Organització de la fabricació de fregides, esmalts i pigments ceràmics icono de descarga icono de descarga 250 kb Desembre 2013
VICF 0209 Operacions de reproducció manual o semiautomàtica de productes ceràmics icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
VICF 0210 Operacions de fabricació de productes ceràmics conformats icono de descarga icono de descarga 222 kb Desembre 2013
VICF 0211 Organització de la fabricació de productes ceràmics icono de descarga icono de descarga 251 kb Desembre 2013
VICF 0311 Desenvolupament de composicions ceràmiques icono de descarga icono de descarga 246 kb Desembre 2013
VICF 0411 Control de materials, processos i productes en laboratori ceràmic icono de descarga icono de descarga 226 kb Desembre 2013
VICI 0109 Fabricació i transformació manual i semiautomàtica de productes de vidre icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
VICI 0110 Decoració i modelat de vidre icono de descarga icono de descarga 262 kb Juny 2015
VICI 0112 Assajos de qualitat en indústries del vidre icono de descarga icono de descarga 263 kb Juny 2015
VICI 0212 Organització de la fabricació en la transformació de productes de vidre icono de descarga icono de descarga 290 kb Juny 2015
VICI 0312 Organització de la fabricació de productes de vidre icono de descarga icono de descarga 290 kb Juny 2015
VICI 0412 Operacions en línia automàtica de fabricació i transformació de vidre icono de descarga icono de descarga 376 kb Juny 2015