PLA PER AL PERFECCIONAMENT DEL PROFESSORAT

Pla de perfeccionament del professorat

La Llei 30 / 2015 , de 9 de setembre , per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en l'article 22 . 3 establix que el Servici Públic d'Ocupació Estatal, tenint en compte les propostes de les comunitats autònomes, elaborarà un Pla per al perfeccionament del professorat que impartisca accions formatives i per al desenvolupament d'una metodologia tècnic-didàctica orientada al mateix.

Cursos 2020 en CRN per a Formadors

Objectiu i execució del Pla

L'objectiu del Pla és programar, impartir i avaluar accions formatives per a l'actualització i el perfeccionament tècnic de formadors en l'àmbit de la Formació Professional.

El Pla s'executa a través dels Centres de Referència Nacional(CRN) als quals els correspon la proposta dels cursos, selecció d'alumnes, comunicació als seleccionats,així com la impartició, seguiment i avaluació de cadascuna de les accions formatives.

Divulgació

Es donarà publicitat en la web del SEPE i de la CCAA per mitjà d'una fitxa divulgativa, i a través dels mitjans que consideren necessaris els CRN.

Per a l'elaboració del Pla s'arreplega la demanda de formació professional detectada pels següents mitjans:

  • Les propostes de cursos dels responsables de formació dels CRN i de les Comunitats Autònomes, referents a la família professional o àrea professional competència del Centre.
  • Identificació de les noves tendències de formació professional.
  • Matèries innovadores o que suposen noves tecnologies, ferramentes, processos industrials, recursos didàctics, nous continguts i metodologies… 
  • Directrius emanades de la Unió Europea (protecció del medi ambient, biodiversitat, prevenció de riscos laborals, tecnologies de la informació i comunicació, qualitat…), i d'aplicació de la polítiques públiques, com és la promoció de mesures per a la igualtat d'oportunitats, la integració de persones amb discapacitat, de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència, lluita contra la violència sobre la dona i conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Les Comissions de Coordinació i Seguiment dels convenis CRN analitzen les propostes dels CRN,  aproven o desestimen. 

 

Objectius dels cursos de perfeccionament tècnic del professorat

L'objectiu general d'estes accions formatives és desenvolupar la capacitat tècnica dels formadors de formació professional, millorar les seues habilitats/habilitats didàctiques i incrementar la seua professionalitat.

Els objectius específicsque es perseguixen en el Pla per al Perfeccionament del Professorat són:

• Actualitzar els coneixements professionals dels formadors en especialitats o competències que tenen incidència en la seua labor docent. 

• Formar als docents, tant teòrica com pràcticament, en àrees de noves tecnologies, noves tendències de formació o que suposen certa innovació i en àrees prioritàries de foment de l'ocupació. 

• Complementar la formació teòrica i pràctica necessària en noves ocupacions o especialitats.

• Adquirir experiència en entorns reals de treball

• Satisfer les aspiracions de promoció i desenvolupament professional dels docents, capacitant-los per a un millor acompliment de la seua professió.

Contingut dels cursos

Els cursos de perfeccionament del professorat en l'àmbit de la Formació Professional inclouen continguts específics teòrics i pràctics innovadors en l'àrea professional qualificada del CRN. També es programen cursos d'actualització d'habilitats/habilitats i competències tècnic pedagògiques que afavorisquen l'aplicació de noves tècniques o processos innovadors en àrees prioritàries.

Registre dels cursos de perfeccionament del professorat

El SEPE gravarà els cursos PTF en l'aplicació corporativa SILCOI FSILBD, en la modalitat de gestió ( 05 ) Planes de Treball. A les CCAA els correspon donar de alta els alumnes, gravar l'inici de les accions formatives i la finalització d'alumnes amb avaluació positiva.

 

 

 

Estos cursos estan dirigits prioritàriament a treballadors ocupats: docents, experts de formació professional per a l'ocupació i professors de formació professional, segons figura en els convenis de Planes de Treball 2017 - 2018 amb la xarxa CRN.

La selecció d'alumnes participants en estos cursos la realitzaran els Centres d'impartició entre els alumnes que complisquen els requisits.

Criteris de selecció

Els Centres impartidores analitzen les sol·licituds per a elaborar el llistat de seleccionats, tenint en compte els següents criteris:

  • Tindran preferència aquells formadors que impartisquen accions formatives actualment.
  • Un altre col·lectiu preferent són els docents en desocupació a l'inici del curs.
  • Adequació del contingut amb el perfil acadèmic i professional del sol·licitant.
  • Nombre total de cursos que impartix en FP i hores impartides en els últims cinc anys.
  • Idoneïtat de l'itinerari professional del sol·licitant amb l'acció formativa

Compromís d'assistència als cursos

 

 

Recepció de sol·licituds

Per a assistir als cursos programats del Pla, els interessats poden emplenar el formulari de sol·licitud en la url que el CRN dispose.

En introduir les dades de contacte en la fitxa personal haurà d'emplenar el mòbil i el correu electrònic perquè el centre impartidor puga posar-se en contacte amb el sol·licitant.

Per a donar oportunitat a tots els formadors sol·licitants, el formador pot sol·licitar fins a tres cursos a l'any, però només podrà assistir a dos cursos en un any.

Les persones afectades amb un grau de discapacitat igual o superior a el 33 % podran indicar en la sol·licitud les adaptacions i ajustos necessaris per a assegurar la seua participació activa en el curs.

Termini de sol·licitud

Perquè el CRN puga efectuar una selecció adequada d'alumnes, es consideraran les sol·licituds que es reben 15 dies abans de la data de començament de cada curs.

Diploma

En les accions presencials es considerarà que un alumne ha finalitzat el curs quan haja assistit, almenys, a el 75 % de la durada de l'acció formativa. Així mateix, en les accions formatives en la modalitat de teleformació es considerarà que han finalitzat l'acció aquells alumnes que hagen realitzat almenys el % 75 dels controls periòdics de seguiment del seu aprenentatge al llarg de la mateixa.

El SEPE entregarà diplomes a aquells formadors que hagen realitzat un curs amb aprofitament. En aquells casos en els quals el curs no es finalitze o no es participe amb una motivació, aprofitament o actitud adequada, els formadors només rebran un certificat d'assistència.

 

 

Ajudes per a docents aturats

Estes ajudes s'ajusten a l'establit en l'Orde TAS/ 718 / 2008 de 7 de març , per la qual es desenvolupa el Reial decret 395 / 2007 , de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

Gastos de transport, manutenció i allotjament per a docents ocupats

Annex II de Costos finançables i criteris d'imputació; apartat f) Gastos de transport, manutenció i allotjament per als treballadors ocupats que participen en les accions formatives en l'Orde TAS/718/2008 de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

 

El SEPE fomentarà i garantirà la implantació de sistemes i dispositius de millora contínua de la qualitat en els centres que impartisquen les accions formatives, a través de l'avaluació de la qualitat, i fixarà criteris i indicadors d'acord amb la Resolució de 27 de abril de 2009 , del Servici Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es publica els qüestionaris d'avaluació de qualitat de les accions formatives per a l'ocupació

 Els alumnes formats, els resultats i anàlisis dels «qüestionaris d'avaluació de la qualitat» realitzats pels propis alumnes formats i el coordinador del curs es comunicaran a centros.nacionales@sepe.es en el termini d'una setmana des de la finalització del curs.

Avaluació del Pla

Anualment, el MTEySS i el MEFP valoraran el Pla executat per la Xarxa sobre la base dels informes de cada CRN.