CONSTITUCIÓN DE UNA ENTIDAD MERCANTIL

Si es pretén la constitució d'una entitat mercantil:

 • Document firmat per les futures persones sòcies en el qual conste:
  • La seua identitat.
  • La manifestació de la seua voluntat de constituir una societat de capital amb elecció d'un tipus social determinat.
  • El valor i nombre d'accions o participacions a subscriure per cada soci o sòcia.
  • La identitat de la persona o persones que tinguen atribuïdes les funcions de direcció i gerència de la societat.
  • L'activitat professional a realitzar per la persona sol·licitant i que esta va a posseir el control efectiu de la societat.
 • Projecte d'Estatuts Socials on conste:
  • La denominació de la societat.
  • L'objecte social.
  • El capital social.
  • Les participacions o les accions en què es dividisca el seu valor nominal i la seua numeració correlativa.
 • Qualsevol altra documentació que puga acreditar la inversió a realitzar i/o la viabilitat del projecte.