SOCIO/A TRABAJADO/A O DE TRABAJO DE CARÁCTER ESTABLE EN SOCIEDAD LABORAL

Pot sol·licitar i obtindre en un sol pagament fins a el 100 % de la prestació que li reste per percebre per a adquirir accions o participacions d'una societat laboral en la qual vaja a treballar, així com per a fer front als gastos de constitució i posada en funcionament de la mateixa. No podrà finançar desemborsaments futurs o pagaments ajornats.

Si no va a obtindre tota la seua prestació pendent en un sol pagament d'esta forma, també pot sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de l'activitat. Fins i tot, pot sol·licitar i obtindre exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació pendent de percebre per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners,  (Quanties per a enguany)

També podrà destinar fins al 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.