PERSONA TRABAJADORA AUTÓNOMA

Pot sol·licitar i obtindre la quantitat que justifique com a inversió per al desenvolupament d'una activitat per compte propi, incloent les càrregues tributàries i els gastos de posada en funcionament, amb el límit de el 100 % de la prestació que li quede per percebre. Si no va a obtindre tota la seua prestació en un sol pagament, pot sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de l'activitat.

Pot sol·licitar i obtindre exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació que li quede per percebre per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners,  (Quanties per a enguany)

També podrà destinar fins al 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.