Seu electrónica

Contractació per a la formació i l'aprenentatge

El contracte per a la formació i l'aprenentatge té per objecte la qualificació professional dels treballadors, en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa, amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

 • Est és un instrument destinat a afavorir la inserció laboral dels jóvens.
 • Té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa.
 • L'activitat formativa es rep en el marc:
  • del sistema de formació professional per a l'ocupació  (Certificats de professionalitat) o
  •  del sistema educatiu (Títol de Formació Professional)

Requisits dels treballadors:

 • Que no tinguen qualificació per a un contracte en pràctiques.
 • Entre 16 i 25 anys.
 • Sense límit d'edat per a persones amb discapacitat, col·lectius d'exclusió social en empreses d'inserció i alumnes d'Escoles-Taller, Cases d'Ofici Tallers d'Ocupació i Programes d'Ocupació-Formació.

Durada: Mínim 1 any – màxim 3 anys (Mínim 6 mesos per conveni col·lectiu).

Salari: No inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI) en proporció al temps de treball efectiu.

Incentius per a l'empresa:

 • Reducció de les quotes empresarials a el 100 % per a empreses de menys de 250 treballadors i de el 75 % per a empreses de més de 250 treballadors. El Reial decret-llei 6 / 2016 , de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil establix que en el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, este incentiu , en els mateix percentatges, consistirà en una bonificació.
 • Finançament de la formació: Bonificacions en les quotes empresarials per un nombre d'hores equivalent als següents percentatges de la jornada laboral:
  • Treballadors Anys del contracte
   Primer any Segon any Tercer any
   En general 25 % 15 % 15 %
  • Bonificació addicional per a finançar els costos de tutorización de l'empresa, amb una quantia màxima de 1 5, euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim d'hores 40 per mes i alumne. En empreses de menys de 5 treballadors la quantia màxima podrà ser 2 d'euros per alumne i hora de tutoria.
 • Si es transforma en indefinits durant 3 anys: 1500 € o 1800 € per a dones. En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, este incentiu, en els mateix percentatges, consistirà en una bonificació.

Beneficis per al treballador:

 • Reducció de el 100 % de la quota del treballador
 • Total protecció social
 • Desocupació
 • Qualificació professional

Distribució entre activitat laboral i activitat formativa

La jornada laboral es distribuirà segons els següents percentatges:

Període Activitat laboral Activitat formativa
Primer any 75 % 25 %
Segon any 85 % 15 %
Tercer any 85 % 15 %

L'activitat laboral exercida pel treballador en l'empresa haurà d'estar relacionada amb l'activitat formativa.

L'objectiu de la formació és la qualificació professional de les persones treballadores

Podrà incloure formació complementària que estiga inclosa en el Catàleg d'Especialitats Formatives.

En el sistema de formació per a l'ocupació, es podrà impartir en modalitat presencial o teleformació en els centres acreditats/inscrits.

En el sistema educatiu es podrà impartir en modalitat presencial o a distància.

 

 

 • Mitjançant bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social. Seran aplicable els articles 8 , 9 10 I 11 de l'Orde de l'ESS/ 2518 / 2013 , modificada per l'Orde ESS/ 41 / 2015 .
 • Els costos finançables de la formació es calcularan segons els mòduls:
  • modalitat presencial: Costos hora/participant seran de 8 euros.
  • modalitat a distància/teleformació: Costos hora/alumne serà de 5 euros.
  • Bonificació addicional per tutorízación: quantia màxima de 1 5 , euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim d'hores 40 per mes i alumne.
  • En empreses de menys de 5 treballadors, l'import de la quantia màxima anterior serà 2 d'euros per alumne i hora.
 • Quantia màxima de la bonificacions que podrà aplicar-se l'empresa serà la corresponent a un nombre d'hores equivalent a el 25 % de la jornada durant el primer any i a el 15 % de la mateixa durant el segon i tercer any. En el cas dels contractes els beneficiaris dels quals estiguen inclosos en el Sistema de Garantia Juvenil, l'import dels percentatges anteriors serà de el 50 % i el %respectivament.. 25
 • El pagament als centres de formació acreditats o autoritzats, de titularitat privada, l'empresa abonarà mensualment al centre el cost de la formació, podent-se aplicar per açò les corresponent bonificacions en les quotes a la Seguretat Social, segons article 10 de l'Orde ESS 2518 / 2013 .
  • El centre emetrà a l'empresa factura mensualment especificant: nom del centre, representant del mateix, dades dels participants, formació realitzada, nombre d'hores de formació del mes liquidat i data de la factura.
  • El centre de formació, o l'empresa si escau, comunicaran al Servici Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant el Registre Electrònic, totes les dades anteriors, periòdicament segons es va facturant, o dins del mes següent a la terminació de l'exercici pressupostari.
 • La formació complementària serà finançable a través del pressupost del Servici Públic d'Ocupació Estatal, conformement a l'apartat 2 de l'article 4 de l'Orde ESS/ 2518 / 2013 , en la seua redacció donada per l'Orde ESS/ 41 / 2015 , de 12 de gener.