CONVERSIÓ DE CONTRACTES EVENTUALS DE TREBALLADORS AGRARIS EN CONTRACTES INDEFINITS

Contracte treballadors agraris

Clàusules específiques de conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos discontinus

Requisits dels treballadors

El treballador, enquadrat en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris, haurà de tindre subscrit i en vigor un contracte de durada temporal qualsevol que siga la data de la seua celebració.

Requisits de l'empresa

L'empresa haurà de mantindre en ocupació al treballador contractat almenys 3 anys des de la data de transformació del contracte. En cas d'incompliment d'estes obligacions s'haurà de procedir al reintegrament de l'incentiu.

En el no establit previst en esta disposició, serà aplicable les previsions contingudes en la secció I del capítol I de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, excepte l'establit en el seu article 2 . 7 .

Incentius

Les empreses que ocupen a treballadors enquadrats en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris establit en el Règim General de la Seguretat Social, que transformen, abans del de 1 gener 2021 , els contractes de treball de durada temporal subscrits amb eixos treballadors, qualsevol que siga la data de la seua celebració, en contractes de durada indefinida, inclosos els contractes fixos –discontinus , tindran dret a les següents bonificacions en la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social:

a) Si el contracte es referix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, que presten servici durant tot el mes i que tinguen una base de cotització mensual inferior a 1 800 . euros, la bonificació serà 40 d'euros/mes ( 480 euros/any), durant dos anys.
En el cas de dones, aquestes bonificacions seran 53 de 33 , euros/mes ( 640 euros/any)

b) Si el contracte es referix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, que cotitzen per jornades reals treballades i la seua base de cotització diària siga inferior a 81 euros, la bonificació serà 2 d'euros/dia, durant dos anys.
En el cas de dones, aquestes bonificacions de 2 66 , euros/dia.

c) Si el contracte es referix a treballadors enquadrats en algun dels grups de cotització entre l'i 2 el 11 , que tinga una base de cotització mensual inferior a 1 800 . euros o una base diària inferior a 81 82 , , la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no supere els 94 63 . euros/mes, o els 4 30 , euros per jornada real treballada, durant dos anys.
En el cas de dones la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no supere els 63 09 . euros/mes, o els 2 87 , euros per jornada real treballada.