Seu electrónica

Transmissió de comunicacions de períodes d'activitat del mecanisme XARXA

Este servici permet l'enviament a través d'Internet, per part de les empreses, de comunicacions de períodes d'activitat i altres situacions produïdes durant la vigència de les campanyes de les persones treballadores fixes discontínues o durant els períodes de suspensió laboral o reducció de la jornada ordinària de treball, autoritzats per Expedient de Regulació d'Ocupació, així com els derivats de l'aplicació del mecanisme XARXA, allí on haja sigut autoritzat.

En què consistix?

Consistix a oferir la possibilitat, a qualsevol empresa que tinga accés a internet, de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) els períodes d'activitat de totes aquelles persones treballadores afectades  per un expedient de regulació d'ocupació o un mecanisme XARXA, així com l'activitat de  fixos discontinus.

Esta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requerix la intervenció d'una persona usuària para, una vegada el fitxer ha sigut creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Per a la generació d'este fitxer XML, existix un assistent dins de l'aplicació Certific@ 2 .

Com funciona el servici?

Per a utilitzar l'aplicació Certific@ 2 , les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Servicis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conforme el definit en l'aplicació Contrat@, o de firma electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@ 2 , es realitzen dos nivells de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, en el mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica este i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resta de controls. Es realitzen quan el fitxer ha sigut enviat al SEPE. Com a resultat d'este segon nivell de control, es procedirà a enviar un correu electrònic informant del resultat definitiu del procés: processament correctament o rebutjat, en este cas s'adjuntaran els errors detectats.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

Les persones usuàries de l'aplicació Certific@ 2 han de comunicar les dades d'activitat laboral del mes o mesos anteriors. La comunicació de períodes d'activitat es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia del treballador.

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada respecte als períodes d'activitat laboral del col·lectiu de les persones treballadores fixes discontínues o de les persones afectades per un Expedient de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada, així com mecanisme XARXA, permetrà la gestió per part de l'entitat gestora de la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació d'aquestes persones treballadores.

Quins són els beneficis?

Amb esta aplicació que el Servici Públic d'Ocupació Estatal posa a la disposició de les empreses, es pretén la simplificació dels tràmits per al reconeixement i la reducció dels terminis dels Expedients de Regulació d'Ocupació i mecanisme XARXA.