BONIFICACIONS I REDUCCIONS A PARA LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR

Contractes d'interinitat per a sutituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat o risc durant l'embaràs o la lactància

Inscrits com a demandants d'ocupació

  • Bonificació del 100 per cent de la quota empresarial incluídas com a contingències professionals i racaudación conjunta (tant del treballador substituït com de l'interí contractat).

 


Durada: Mentre dure la substitució.
Normativa: Reial decret Llei 11 / 1998 i Llei 12 / 2001

Contractes d'interinitat per a sutituir a treballadors víctimes de violència de gènere que hagen suspès el seu contracte exercitant el seu dret a la mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball

  • Bonificació del 100 per cent de la quota empresarial a la Seguretat Social per contigencias comunes.

 


Durada: Mentre dure la substitució. En el cas de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball la durada màxima serà 6 de mesos.
Normativa: Llei Orgànica 1 / 2004

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 . 21 . 003 . 0

Actualitzat a gener 2021