BONIFICACIONS I REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Contracto Indefinit

Quantia anual de la bonificació:

Discapacitat

 • Menors de 45 anys: homes, 4.500 euros; dones, 5.350 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 5.700 euros.

Discapacitat Severa

 • Menors de 45 anys: homes, 5.100 euros; dones, 5.950 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 6.300 euros.

Durada: durant la vigència del contracte.

Conversió: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Permalink ELI]

Conversió de Contractes Temporals de Foment de l'Ocupació, Contractes en Pràctiques i per a la Formació i l'Aprenentatge en Empreses Ordinàries

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Quantia anual de la bonificació:

Discapacitat

 • Menors de 45 anys: homes, 4.500 euros; dones, 5.350 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 5.700 euros.

Discapacitat Severa

 • Menors de 45 anys: homes, 5.100 euros; dones, 5.950 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 6.300 euros.

Durada: durant la vigència del contracte.

Conversió: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Permalink ELI]

Contracte Temporal de Foment de l'Ocupació

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Quantia anual de la bonificació:

Discapacitat

 • Menors de 45 anys: homes, 3.500 euros; dones: 4.100 euros.
 • Majors de 45 anys: homes, 4.100 euros; dones: 4.700 euros.

Discapacitat Severa

 • Menors de 45 anys: homes, 4.100 euros; dones, 4.700 euros.
 • Majors de 45 anys: homes: 4.700 euros; dones. 5.300 euros.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Permalink ELI]

Contractació Indefinida o Temporal i Conversió de tots els Contractes Temporals per un Centre Especial d'Ocupació

Quantia anual: bonificació del 100 % de les quotes empresarials per tots els conceptes.

Durada: durant la vigència del contracto.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Permalink ELI]

Contractes de substitució de persona treballadora amb aturats amb discapacitat per substituir a treballadors amb discapacitat en situació d'incapacitat temporal

Quantia anual: bonificació del 100 % de les quotes empresarials per tots els conceptes.

Durada: durant la vigència del contracto.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de la ocupabilidad. [Permalink ELI]

Contracte per a la Formació en Alternança

En el supòsit de treballadors discapacitats sense límit d'edat.

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Reducció de les quotes de l'empresari segons la plantilla de l'empresa en quantia anual:

 • Empreses de menys de 250 treballadors: 100 %.
 • Empreses de 250 treballadors o més: 75 %.

En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil serà bonificació.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.  [Permalink ELI]

Contracte per a l'Adquisició de la Pràctica professional i per a la Formació en Alternança si no s'ha optat per la reducció que marca la Llei 3/2012

Reducció del 50 % de la quota empresarial per contingències comunes.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Permalink ELI]

Treballadors per compte propi discapacitats, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que causin alta inicial o no haguessin estat d'alta en els dos anys immediatament anteriors, que optin per la base mínima de cotització

 • Durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, tarifa plana de 60 euros al mes de reducció sobre la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal.
 • Durant els 48 mesos següents, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d'alta, bonificació del 50 % sobre la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal.

Si l'activitat es desenvolupa en municipis de menys de 5.000 habitants:

 • Durant els 24 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, tarifa plana de 60 euros al mes de reducció sobre la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal.
 • Durant els 36 mesos següents, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d'alta, bonificació del 50 % sobre la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal.

Normativa:

Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom. [Permalink ELI]

Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom. [Permalink ELI]

Treballadors per compte propi discapacitats, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que causin alta inicial o no haguessin estat d'alta en els dos anys immediatament anteriors, que optin per una base de cotització superior a la base mínima

 • Durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, reducció del 80 % sobre la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal.
 • Durant els 48 mesos següents, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d'alta, bonificació del 50 % sobre la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal.

Normativa:

Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom. [Permalink ELI]

Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom. [Permalink ELI]

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.003.0

Actualitzat a octubre 2022