BONIFICACIONS I REDUCCIONS AL TREBALL AUTÒNOM AMB CARÀCTER ESPECÍFIC

Treballadors autònoms de Ceuta i Melilla en els sectors que arreplega l'article 36 de la llei 20 / 2007

  • Bonificació del 50 per cent sobre la base de cotització per contingències comunes.

 


Durada: Indefinida
Normativa: Llei 20 / 2007

Treballadors autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció,acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural

Serà compatible amb la bonificació del Reial decret Llei 11 / 1998

  • Bonificació del 100 per cent sobre la quota que resulte d'aplicar sobre la base mitjana que tinguera l'autònom en 12 els mesos anteriors al cessament.

 


Duración: Durante el periodo de descanso, mínimo 1 mes
Normativa: Llei 20 / 2007 i Llei 6 / 2007

Familiar col·laborador

Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms en Règim Especial de Treball per compte propi que corresponga: cònjuge, parella de fet i familiars autònoms per consanguineidad o afinitat fins al 2 º grau inclusivament i, si escau, per adopció.

De 1 18 a mesos

  • Bonificació  del 50 per cent sobre la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima del tipus corresponent de cotizacion vigent a cada moment.

De 19 24 a mesos

  • Bonificació  del 25 per cent sobre la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima del tipus corresponent de cotizacion vigent a cada moment.

 


Durada: 24 mesos
Normativa: Llei 20 / 2007

Per conciliació de la vida personal i familiar vinculades a la contractació

Treballadors/as autònoms que romanguen d'alta en el REPTA i contracten a un treballador/a a temps complet o parcial en els supòsits de:

a) Per cura de fills menors d'anys.. 12

b) Per tindre al seu càrrec a un familiar, per consanguineidad o afinitat fins al segon grau en situació de dependència.

c) Per tindre al seu càrrec un familiar per consanguineidad o afinitat fins al segon grau inclusivament amb discapacitat severa quan aquesta discapacitat estiga degudament acreditada, sempre que dit familiar no exercisca una activitat retribuïda.

Contracte Indefinit

  • Bonificació  del 100 per cent de la quota per contingències comunes que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en 12 els mesos anteriors a la data d'acollir-se a estes mesures, del tipus de cotització mínim vigent, segons tipus de contracte.

Contracte a temps parcial

  • Bonificació  del 50 per cent de la quota per contingències comunes que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en 12 els mesos anteriors a la data d'acollir-se a estes mesures, del tipus de cotització mínim vigent, segons tipus de contracte.

 


Durada: Fins a 12 mesos, sempre que es mantinga al treballador contractat durant el temps de gaudi de la bonificació.
Mínim de durada del contracte: 3 mesos.
Normativa: Llei 20 / 2007

Reincorporades

Autònomes que hagueren cessat la seua activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela, i tornen a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament.

  • Bonificació  d'euros 60 al mes de la quantia fixa per contingències comunes incluída la incapacitat temporal:

 


Durada:  12 mesos.
Normativa: Llei 20 / 2007

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 . 21 . 003 . 0

Actualitzat a gener 2021